12.10.2012 SGK SÖZLESMELi PROGRAMCI ALIM İLANI

Son basvuru tarihi: 31/10/2012 mesai sonu
SOSYAL GÜVENL K KURUMU BASKANLIGINDAN
657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDES NE GÖRE
SÖZLESMEL PROGRAMCI ALIM LANI
Sosyal Güvenlik Kurumu Baskanlıgı Hizmet Sunumu Genel Müdürlügü birimlerinde 657 sayılı Kanunun
4/B maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüge konulan esaslar ile
ek ve degisikliklerine göre istihdam edilmek üzere; Ölçme, Seçme ve Yerlestirme Merkezi (ÖSYM)
tarafından 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu
KPSSP3 puan türü (60 puan ve üzerinde alanlardan) esas alınmak suretiyle, asagıda pozisyon sayıları ve
basvuru sartları belirtilen toplam 45 sözlesmeli Programcı alınacaktır.

Ayrıntılı Bilgi İçin TIKLAYINIZ

 

UNVANI
(Pozisyon)
K>S>
SAYISI
ARANILAN N>TEL>KLER
>NG>L>ZCE
DÜZEY>
BRÜT
ÜCRETLER
(Ek ödeme dahil)
30
– Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisligi ve
Yazılım Mühendisligi bölümü ya da bunlara
denkligi Yüksekögretim Kurulunca kabul
edilmis yurt dısındaki yüksekögretim
kurumlarından mezun olmak.
5
– Üniversitelerin Endüstri Mühendisligi
bölümü ya da buna denkligi Yüksekögretim
Kurulunca kabul edilmis yurt dısındaki
yüksekögretim kurumlarından mezun olmak.
10
– Üniversitelerin Elektrik ve Elektronik
Mühendisligi, Elektronik Mühendisligi ile
Elektronik ve Haberlesme Mühendisligi
bölümü ya da bunlara denkligi
Yüksekögretim Kurulunca kabul edilmis yurt
dısındaki yüksekögretim kurumlarından
mezun olmak.
PROGRAMCI
– PL/1, Java, C, C# ve .NET programlama
dillerinden en az birini bildigini belgelemek.
(Yüksekögrenimi sırasında bilgisayar
programcılıgı alanında ders aldıgına iliskin
okuldan onaylı belge (Transkript ve ders
açılım belgesi) veya Milli Egitim Bakanlıgı
onaylı programcılık sertifikası).
NOT: 1) Adayların basvuru dilekçeleri
ekinde ibraz ettikleri transkriptten, PL/1,
Java, C, C# ve .NET programlama
dillerinden en az birinin egitimini aldıgı
açıkça belirlenenlerin ayrıca ders açılım
belgesi ibraz etmelerine gerek yoktur. Söz
konusu programlama dillerinden en az birinin
egitimini aldıgı açıkça belli olmayanların ise
okuldan onaylı ders açılım belgesi ibraz
etmeleri gerekmektedir.
2) Adayların basvuru dilekçeleri ekinde ibraz
ettikleri M.E.B onaylı kurs sertifikasından,
PL/1, Java, C, C# ve .NET programlama
dillerinden en az birinin egitimini aldıgı
açıkça anlasılmayanların, kursta gördükleri
programlama dillerine iliskin M.E.B. onaylı
veya M.E.B. üst yazısı ekinde devam ettikleri
kurslardan alınmıs açılım belgesi ibraz
etmeleri gerekmektedir.
A-B
C
D
2490,74 TL
2392,34 TL
2343,12 TL
BASVURU SARTLARI VE D GER AÇIKLAMALAR
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel sartlara haiz bulunmak.
2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaslılık aylıgı almıyor olmak.
3- 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almıs olmak.
4- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde
>ngilizce bilgisine sahip olmak. Geçerliligi devam eden “Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil
Sınavından” (ÜDS) en az 60, “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az
173 veya “International English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6 puan
alanların >ngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilecektir. (Yabancı Dil Sınav
Sonuçlarından KPDS ve ÜDS 5 yıl, TOEFL ve IELTS 2 yıl süreyle geçerlidir.)
5- >steklilerin; gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde www.sgk.gov.tr adresinde yayımlanan
ilan ekindeki dilekçe ve istenilen belgeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Baskanlıgı >nsan Kaynakları
Daire Baskanlıgı Ziyabey Cad.No:6 Balgat/ANKARA (>rtibat Tel: 0 312 207 84 28-29) adresine
posta yoluyla veya bizzat müracaat etmek suretiyle teslim etmis olmaları gerekmektedir. Postadaki
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6- >landa belirtilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son müracaat
tarihine kadar Kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden
sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.
7- Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve sartları uyan adaylardan 2012 yılı KPSSP3 (60
puan ve üzerinde olan adaylar) puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen pozisyon sayısının üç
katı olan Bilgisayar Mühendisligi ve Yazılım Mühendisligi mezunu 90 kisi, Endüstri Mühendisligi
mezunu 15 kisi ve Elektrik ve Elektronik Mühendisligi, Elektronik Mühendisligi ile Elektronik ve
Haberlesme Mühendisligi mezunu 30 kisi Kurumumuz Sözlesmeli Personel Sınav, Degerlendirme
ve Yerlestirme Komisyonunca sözlü sınava tabi tutulacaktır.
8- Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Kurumumuz internet sitesinde
(www.sgk.gov.tr) ilan edilecektir. Sözlü sınav notu 70 puan ve üzerinde olanlar basarılı sayılacak ve
sözlü sınav puanı en yüksekten baslamak üzere ilan edilen pozisyon kadar yerlestirme yapılacaktır.
Puan esitligi halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, >ngilizce dil puanı yüksek
olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yası daha büyük olanlar öncelikle yerlestirilecek ve
sözlü sınav sonuçları Kurumumuz internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan edilecektir. (Sözlü sınava
katılacak adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.)
9- Yerlestirilmeye hak kazandıgı halde verilecek süre içerisinde göreve baslamayanların yerine, ilan
edilen pozisyon sayısı ve aldıkları sözlü sınav puanına göre (70 puan ve üzerinde alanlardan) en
yüksek puandan baslamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar yerlestirme yapılacaktır.
10- Göreve baslatılanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Saglık
Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde
aynı sınıftaki diger personelin tabi oldugu çalısma saat ve usulüne tabi olarak çalısacaklardır.
11- >landa belirtilen ücret tutarına brüt 680,10 TL ek ödeme ücreti dahil olup, aylık brüt sözlesme ücreti
tutarından sigorta ve saglık primi ile gelir ve damga vergisi, ek ödeme brüt tutarından ise sigorta ve
saglık primi ile damga vergisi kesilmektedir.)
12- Bilgisayar Mühendislerinin brüt sözlesme ücretlerine (13 üncü maddeye göre ödeme yapılanlar hariç
olmak üzere) brüt 481,81 TL ayrıca ilave yapılır. Ancak, bu miktarın 13 üncü maddeye göre
hesaplanacak miktarın altında kalması halinde 13 üncü maddeye göre ödeme yapılacaktır. (Bu
miktardan sigorta ve saglık primi ile gelir ve damga vergisi kesilmektedir.)
13- Adayların, Kurumumuz bilgi islem merkezinde güncel olarak kullanılan programlama dillerinden
PL/1, Java, C, C# ve .NET programlama dilini bildigini gösteren belgelerine istinaden brüt sözlesme
ücretleri %25 oranında artırılacaktır. (Bu maddeye göre ödeme yapılanlara ayrıca 12 nci maddeye
göre ödeme yapılmaz.)
14- Kamu Kurum ve Kuruluslarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre
sözlesmeli olarak çalısmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözlesmesi esaslarına aykırı hareket
etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözlesmeleri feshedilenler veya sözlesme dönemi içerisinde
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözlesmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun
sözlesmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün degildir.
SOSYAL GÜVENL K KURUMU BASKANLIGINA
( nsan Kaynakları Daire Baskanlıgı)
Kurumunuzda, 657 sayılı Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözlesmeli Programcı
olarak çalısmak istiyorum.
Geregini arz ederim. …./…./2012
MZA
Adı Soyadı : …………………………………….
Basvurdugu Pozisyon : Programcı (30 kisi) [ ]
Programcı (5 kisi) [ ]
Programcı (10 kisi) [ ]
T.C.Kimlik No: : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Telefon No: : 0 (……..) ……….…………………
GSM : 0 (……..) ………….………………
e-posta adresi : …………………………………………..
Bildigi programlama dilleri : ……………………………………….
>ngilizce düzeyi : ……………………………………….
Askerlik durumu : Yaptı [ ] Muaf [ ] …../…../…… tarihine kadar tecilli.
Adli sicil kaydı bulunup bulunmadıgı : Var [ ] Yok [ ]
Mahkumiyeti varsa süresi ve sonucu : ….. yıl, ….. ay, …..gün
Tecil [ ] Af [ ] Para cezası [ ] >nfaz [ ]
Saglık açısından görevini devamlı
yapmaya engel bir halinin bulunup
bulunmadıgı : …………………………………….
Yazısma Adresi : …………………………………….
…………………………………………
…………………………………………
EKLER:
1. Diploma aslı veya noter, okul ya da Kurum tarafından onaylı örnegi (diplomanın düzenlenmemis olması
halinde, ögrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmis ve daha sonra diploma veya
örnekleriyle degistirilecek belgenin noterden veya okuldan ya da Kurum tarafından onaylı örnegi).
2. KPSS sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı.
3. KPDS sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı. (ya da esdeger belgenin aslı veya noter tasdikli örnegi
ya da Kurumumuzca tasdikli örnegi).
4. >stenilen programlama dillerini bildigini gösterir belgelerin aslı veya noter ya da okul tasdikli örnegi.
5. Varsa yüksek lisans belgesi aslı veya noter, okul ya da Kurum tarafından onaylı örnegi.
6. Özgeçmis.
FOTOGRAF

Bir önceki yazımız olan İstirahat parası sorgulaması Rapor Parası Sorgulama başlıklı makalemizde 2014 emekli promosyonu, 2016 fiyat listesi ve 2022 3 aylık maaş sorgulama hakkında bilgiler verilmektedir.

Yorumlar

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir