65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARI İLE ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

((Maaş Sorgulamak İçin Tıklayınız))
65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ
TÜRK VATANDAŞLARI İLE ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇ TÜRK VATANDAŞLARINA
AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 65 yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda belirtilen aylıklardan yararlanabileceklerin; müracaat
şekli, hak sahipliğinin tespiti ve kontrolü ile aylık hakkından yararlananların muayene ve tedavilerine ilişkin usul
ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 65 yaşın doldurmuş, kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarının
herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka
bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla
bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olan Türk
vatandaşlarını,
b) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (b) bendi kapsamına girecek derecede özürlü olduklarını tam
teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan ve 18 yaşını doldurmuş bulunan
özürlülerden; kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan ve her ne ad altında olursa olsun her türlü
gelirleri toplamının aylık ortalaması itibariyle 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge
rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanları,
c) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (a) bendi kapsamına girecek derecede özürlü olduklarını tam
teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, 18 yaşını doldurmuş bulunan ve herhangi
bir işe yerleştirilememiş olan özürlülerden; kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan ve her ne ad
altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre 2022 sayılı Kanunun 1 inci
maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az
geliri olanları,
ç) Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre 2022 sayılı
Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak
tutardan daha az geliri olduğu halde; kanunen bakmakla yükümlü olduğu ve fiilen bakımını gerçekleştirdiği 18
yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunanları,
d) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan malul olmaları nedeniyle yetim olarak aylık veya gelir alan
çocuklardan, aylık ya da gelirleri özürlülük derecelerine göre bu Yönetmelik kapsamında ödenecek olan aylık
tutarından düşük olanları,
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve
Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
b) Başvuru Formu: Dilekçe, ikametgah ilmühaberi, mal bildirim belgesi, muhtaçlık belgesi ve vukuatlı
nüfus kayıt örneğini birlikte içeren ve ekte yer alan belgeleri (Ek-1, Ek-2),
c) Kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni
Kanunun 364 üncü maddesine göre tespit edilecek yakını bulunmayanı,
ç) Mahalli Maliye Teşkilatı: Defterdarlıkları ve malmüdürlüklerini,
d) (Değişik:R.G.-1/8/2008-26954) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
e) (Ek:R.G.-1/8/2008-26954) Genel Müdürlük: Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğünü
ifade eder.
Aylıktan faydalanamayacaklar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri;
a) (Değişik:R.G.-1/8/2008-26954) 2 nci maddenin (d) bendi kapsamında olanlar hariç olmak üzere, hangi
adla olursa olsun herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bir gelir veya aylık hakkından faydalananlar ile
isteğe bağlı prim ödeyenler dahil olmak üzere Kuruma prim ödeyenler,
b) (Değişik:R.G.-1/8/2008-26954) 4 üncü maddenin (c) bendindeki tanıma göre kanunen bakmakla
mükellef kimsesi bulunduğu tespit olunanlardan, muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde nafaka bağlanmış veya
bağlanması mümkün olanlar,
c) (Mülga:R.G.-1/8/2008-26954)
ç) Mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde
devamlı bir geliri bulunanlar,
d) Borçlar Kanununa göre malları ve gelirleri devir edilerek bir akitle hakiki veya hükmi şahıslarca
kendilerine bakılanlar,
e) Menkul ve gayrimenkul mallarından dolayı 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre bağlanacak
aylığa eşit veya daha fazla geliri olan veya gelir sağlaması mümkün olanlar,
f) Herhangi bir şekilde 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre bağlanacak aylık tutarına eşit veya
daha fazla devamlı gelir sağlayan ya da sağlaması mümkün olanlar,
g) Kamu kurum ve kuruluşlarında iaşe ve ibateleri dahil olmak üzere sürekli bakımı yapılan veya
yaptırılanlardan, mevzuatı gereği kendilerine muhtaçlık sınırına eşit veya daha fazla gelir, harçlık, aylık ve
benzeri adlarla düzenli olarak ödeme yapılanlar,
hakkında uygulanmaz ve bu kişiler bu Yönetmelikte belirtilen haklardan yararlandırılmaz.

Muhtaçlık
MADDE 6 – (1) 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının Devlet
memurlarının aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpılmasından bulunacak tutardan daha az geliri olanlar 2022
sayılı Kanunun uygulanmasında muhtaç sayılır. 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge
rakamının yılı bütçe kanunları ile farklı olarak tespit edilmesi halinde, bütçe kanununda belirlenen gösterge
rakamı uygulanır.
(2) Muhtaçlık, Ek-1 veya Ek-2’de yer alan durumuna uygun Başvuru Formu ile yapılan müracaat üzerine,
ilgililerin daimi olarak oturdukları yerlerin bağlı olduğu il veya ilçe idare kurullarınca formun ilgili bölümünde
sebepleri açıkça gösterilmek suretiyle belirlenir.
Hak sahipliğinin tespiti
MADDE 7 – (1) Aylık talebinde bulunanlar veya gerekli hallerde bunların veli ya da vasileri tarafından
doldurulup imzalanan Başvuru Formları;
a) İlgililerin 2 nci maddede belirtilen niteliklere haiz olup olmadığı,
b) 5 inci maddedeki hallerin mevcut olup olmadığı,
c) İlgililer 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 364 üncü maddesine göre tespit edilecek yakınlarından
nafaka alıyorsa miktarı,
ç) (Değişik:R.G.-1/8/2008-26954) Nafaka bağlanmamış olmakla birlikte 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı
Türk Medeni Kanununun 364 üncü maddesine göre tespit edilecek yakını bulunanlar için, bu yakınlarının gelir
durumu itibariyle aile fertlerinin sayısı ile ikametgahlarındaki sosyal ve ekonomik durumları dikkate alınmak
suretiyle yapılacak inceleme sonucunda, nafaka yükümlüsü her bir yakınının, nafaka yükümlüsünün 2022 sayılı
Kanuna göre aldığı aylık hariç olmak üzere, Türk Medeni Kanununun 364 üncü maddesi gereğince nafaka
bağlama esasları dahilinde ilgiliye ayırabilecekleri yardım miktarı,
d) 2 nci maddenin (c) bendi kapsamına girenlerin, bir işe yerleştirilmek üzere 25/6/2003 tarihli ve 4904
sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu çerçevesinde müracaatta bulunup bulunmadığı,
e) Tarımsal ve tarımsal destek gelirleri,
f) Ticari gelirleri,
g) Taşınır veya taşınmaz mallarından elde ettiği gelirler,
ğ) Çalışmakta olanların ücretleri,
h) İl veya ilçe sosyal hizmetler müdürlüklerinden, Vakıflar Genel Müdürlüğünden veya sosyal
yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından bir süre ile sınırlı da olsa belirli aralıklarla ödenen nakdi bir yardım
alıp almadıkları, nakdi yardım alanlar için yardımın tutarı,
ı) 2 nci maddenin (ç) bendi kapsamında olanlar açısından bakım ilişkisinin fiilen gerçekleştirilip
gerçekleştirilmediğine ilişkin olarak yaptırılacak tespit,
i) Diğer gelirleri,
esas alınmak suretiyle il veya ilçe idare kurulları tarafından değerlendirilir ve hak sahibi olup
olmadıklarına karar verilir.
(2) Evli olanların aylık gelirlerinin hesabında, eşinin her türlü mal ve gelirlerinden Türk Medeni Kanunu
hükümlerine göre aile masraflarına iştirak edebileceği miktar dikkate alınır. Sosyal güvenlik kurumlarından aylık veya gelir alanlar
MADDE 8 – (Değişik.R.G.-1/8/2008-26954)
(1) 2022 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre aylık almaya hak
kazanacak şekilde özürlü olduğunu belgeleyen ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yetim olarak aylık
veya gelir almakta olan çocuklardan, bu kurumlardan aldıkları aylık ya da gelir toplamı tutarları özürlülük
derecelerine göre bu Yönetmelik kapsamında ödenebilecek olan aylık tutarından düşük olanlara, bu
Yönetmelikle belirlenen diğer şartlar aranmaksızın ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından aradaki fark ödenir.
Birden fazla sosyal güvenlik kurumundan aynı şekilde aylık veya gelir alanlara ise yalnızca tercih edecekleri bir
sosyal güvenlik kurumu tarafından fark ödemesi yapılır.
(2) Bu şekilde fark ödemesinden yararlanabilmek için, 16/7/2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile birlikte aylık veya gelir ödemesi yapılan sosyal
güvenlik kurumuna kendileri veya kanuni temsilcileri tarafından başvuruda bulunulması gerekmektedir. Sosyal
güvenlik kurumları tarafından bu rapor ve varsa raporu tamamlayıcı belgeler 2022 sayılı Kanun uyarınca kurulan
Sağlık Kuruluna gönderilir. Sağlık Kurulu, bu raporları bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi çerçevesinde karara
bağlayarak, ilgili sosyal güvenlik kurumuna kararını bildirir.
Muhtaçlığın ve bakım ilişkisinin kontrolü
MADDE 9 – (1) Bakanlık veya (Değişik ibare:R.G.-1/8/2008-26954) Kurum, gerektiğinde il veya ilçe
idare kurullarının soruşturma ve kararları dışında ilgililerin gelir, kazanç ve malları hakkında, kendi personeli
veya idari makamlar yolu ile her çeşit soruşturma yaptırmaya, resmi ve özel idari müessese ve ortaklarından ve
şahıslardan bilgi istemeye yetkilidir. İstenen bilgilerin verilmesi zorunludur, istenilen bilgiyi vermeyenler veya
yanlış bilgi verenler hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılır.
(2) Muhtaçlığı şüpheli görülenlerden haklarında yaptırılan soruşturma neticesinde muhtaç olmadıkları
anlaşılanlara aylık bağlanmaz ve varsa bağlanmış aylıkları kesilir. Bunların muhtaçlık belgesi düzeltilmek üzere
ilgili il veya ilçe idare kuruluna gönderilir.
(3) Sonradan herhangi bir nedenle aylık bağlanması kararını etkileyen yeni bir hususun tespit edilmesi
halinde, yeniden yapılan incelemede durumlarında değişiklik olanlar için il veya ilçe idare kurulunca alınacak
yeni karar (Değişik ibare:R.G.-1/8/2008-26954) Kuruma gönderilir. Yeniden yapılan incelemeye rağmen il
veya ilçe idare kurulu kararında değişiklik olmadığının anlaşılması halinde yapılacak işlem (Değişik ibare:R.G.-
1/8/2008-26954) Kurumca kararlaştırılır.
(4) 2 nci maddenin (ç) bendi gereğince kendilerine aylık ödenenler, fiilen bakım ilişkisinin
sürdürüldüğünün ve aylığın özürlü çocuğun bakımında kullanıldığının tespiti amacıyla yılda en az bir kez
periyodik ve gerekli görülen hallerde ayrıca kontrole tabi tutulur. Kontrol görevi, il veya ilçelerde mülki
amirlerin görevlendireceği kurum eliyle yerine getirilir. Fiilen bakım ilişkisinin sürdürülmediği veya gerekli
koşulları taşımaya devam etmediği anlaşılanlar için il veya ilçe idare kurulunca alınacak yeni karar (Değişik
ibare:R.G.-1/8/2008-26954) Kuruma gönderilir.
Özürlülüğün belirlenmesi
MADDE 10 – (1) 2022 sayılı Kanunun uygulanmasında,
a) (Değişik:R.G.-1/8/2008-26954) Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı, % 40 ile % 69
arasında olanlar “özürlü”,”
b) (Değişik:R.G.-1/8/2008-26954) Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı, % 70 ve
üzerinde olanlar ise “başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü”,
olarak kabul edilir. Sağlık Kurulu raporları
MADDE 11 – (1) (Değişik:R.G.-1/8/2008-26954) Özürlülerin tüm vücut fonksiyon kaybı oranları
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
hükümlerine göre belirlenir.
Sağlık Kurulu
MADDE 12 – (1) (Değişik:R.G.-1/8/2008-26954) 2022 sayılı Kanuna göre özürlü veya başkasının
yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü olmaları nedeniyle aylık bağlanacak olanların
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
hükümlerine göre aldıkları sağlık kurulu raporları, Kurum tarafından görevlendirilecek 3 uzman hekimden
oluşan bir sağlık kurulunca karara bağlanır. İhtiyaç halinde, Kurum Başkanlığı tarafından aynı usul ve esaslar
dâhilinde birden fazla Sağlık Kurulu oluşturulabilir. Sağlık Kurulları, Genel Müdürlüğe bağlı olarak çalışır.
Sağlık Kurulu, üye tamsayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar verir.
(2) Sağlık Kurulu gerekli gördüğü hallerde, ilgilinin;
a) Raporu veren hastanenin sağlık kurulunca,
b) Raporu veren yer dikkate alınarak bir başka hastanenin sağlık kurulunca,
tekrar muayenesini isteyebileceği gibi ek veya yeni bir sağlık kurulu raporu düzenlenmesini de isteyebilir.
Nüfus kayıtları
MADDE 13 – (1) (Değişik ibare:R.G.-1/8/2008-26954) Kurum veya mahalli maliye teşkilatı ya da ilgili
tarafından istenilmesi üzerine, aylık bağlanması isteminde bulunan şahsın kayıtlı olduğu nüfus idaresince;
a) Eşi ile altsoyu ve üstsoyunun tamamını,
b) Bunlardan evlenme, boşanma ve sair nedenlerle başka yere nakledilmiş olanların nakledildikleri
yerleri,
c) Herhangi bir yerden aylık alanların aylık aldıkları dosya numarası ile aylığı ödeyen kurumu,
ç) Aylık talebinde bulunanın doğum tarihinde düzeltme yapılmış ise düzeltmeye ait mahkeme kararının
tarih ve numarasını,
gösterir şekilde T.C. kimlik numaralarını da belirtir vukuatlı nüfus kayıt örneği düzenlenir.
Aylık bağlanması için gerekli belgeler
MADDE 14 – (1) Aylık bağlanması için istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir:
a) Başvuru Formu,
b) Özürlü veya başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü olmaları
nedeniyle aylık bağlanacaklar için, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
gereğince alınacak sağlık kurulu raporu,
c) (Mülga:R.G.-1/8/2008-26954)
ç) (Mülga:R.G.-1/8/2008-26954) d) (Mülga:R.G.-1/8/2008-26954)
e) (Değişik:R.G.-1/8/2008-26954) Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden
alınmış vasilik kararı,
f) (Değişik:R.G.-1/8/2008-26954) 2 nci maddenin (c) bendi kapsamına girenler için Türkiye İş
Kurumuna kendileri veya Kurum tarafından başvuru yapıldığına dair belge.
(2) (Değişik:R.G.-1/8/2008-26954) Aylık bağlanması için istenilen belgeler Kurum internet sayfasından,
ilgililere ücretsiz verilmek üzere mahallî maliye teşkilatlarınca temin edilir. Başvuru formunda yer alan aylık
istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi, aylık talebinde bulunanın kendisi veya gerekli hallerde kanuni
temsilcileri tarafından doldurulup imzalanır. Muhtaçlık belgesi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ile ikametgâh
ilmühaberi bölümleri ise yetkililerce doldurularak imza ve mühürle onaylanır.
(3) (Değişik:R.G.-1/8/2008-26954) İlgililer tarafından tamamlanan belgeler, mahalli maliye teşkilatı
tarafından Kuruma gönderilir. Ancak, muhtaç olmadığına karar verilenler ile vücut fonksiyon kaybı oranı %
40’ın altında kalanların belgeleri Kuruma gönderilmez.
Aylık hakkı
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin (a) ve (c) bentlerine göre aylık bağlanmış olması,
aynı maddenin (ç) bendi kapsamında fiilen bakımını üstleneceği özürlü yakını bulunması veya (d) bendinde
belirtilenlerin vasisi olması nedeniyle ayrıca aylık bağlanmasına engel teşkil etmez.
Aylık başlangıcı
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre aylık bağlanmasına karar verilenlere ödenecek
aylığın başlangıcı, ilgililerin başvuru formlarının mahalli maliye teşkilatında kayda geçirildiği tarihi, 2 nci
maddenin (d) bendi kapsamına girenler için ise ilgili sosyal güvenlik kurumuna müracaat tarihini izleyen
aybaşıdır.
Aylıkların artırılması veya azaltılması
MADDE 17 – (Değişik:R.G.-1/8/2008-26954)
(1) Sağlık kurulu raporu sonucuna göre tespit edilecek özürlülük durumuna bağlı olarak aylık tutarında
değişiklik yapılması gerekenlerin aylıkları, sağlık kurulu raporlarının Kurum veya ilgili sosyal güvenlik
kurumunun kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden ay başından itibaren artırılır veya Sağlık Kurulu karar tarihini
takip eden ilk aylık ödeme döneminden itibaren azaltılır.
(2) 65 yaşını doldurulmasından önce özürlü olmaları nedeniyle bağlanmış olan aylıkların aynı şekilde
ödenmesine devam olunur. 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanmış ya da aylık
hakkını haiz olanlardan başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek kadar özürlü olduklarını
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin
ekinde belirtilen sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayanlara, 2022 sayılı Kanunun
ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre aylık bağlanır.
Aylıkların ödenmesi
MADDE 18 – (Değişik:R.G.-1/8/2008-26954)
(1) Aylıkların ödeme gün ve dönemleri Kurum tarafından belirlenir. Belirlenen gün ve dönemlerde
ödemeler; hak sahiplerinin kendilerine, vekillerine veya vasilerine veyahut kayyumlarına ya da velilerine peşin
olarak yapılır. (2) Aylığa hak kazanma başlangıç tarihi ile ilk aylık ödemesinin yapıldığı ödeme döneminin ilişkin
olduğu aya kadar olan haklar için ise defaten ödeme yapılır.
Aylıkların veya aylık farklarının kesilmesi
MADDE 19 – (1) Bağlanan aylıklar veya aylık farkları, aylık sahibinin veya (Değişik ibare:R.G.-
1/8/2008-26954) 2 nci maddenin (ç) bendinde belirtilen özürlünün;
a) Ölümü,
b) Türk vatandaşlığından çıkarılması, Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç yabancı memleket
uyruğuna girmesi,
c) Muhtaçlığının kalkması,
ç) Özürlü olması nedeniyle aylık bağlanmış ise bir işte çalışmaya başlaması,
d) Bir akitle gerçek veya tüzel kişiler tarafından bakım altına alınması,
e) Daimi olmayan özürlülük oranının % 40’ın altına düşmesi,
f) Evlenmesi sebebiyle muhtaç durumdan çıkması,
g) (Değişik:R.G.-1/8/2008-26954) 2 nci maddenin (ç) bendinde belirtilen özürlünün 18 yaşını
tamamlaması,
ğ) 2 nci maddenin (ç) bendi kapsamında olanlar açısından bakım ilişkisinin fiilen gerçekleşmediğinin
belirlenmesi,
h) 5 inci maddede belirtilen durumların mevcut olduğunun tespiti,
ı) Sosyal güvenlik kurumlarından malul olmaları nedeniyle ödenmekte olan yetim aylığı veya gelirinin
kesilmesi,
hallerinde, bu durumlarının meydana geldiği tarihi takip eden dönem başından itibaren kesilir.
(2) (Ek:R.G.-1/8/2008-26954) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca aylığı kesilmesi gerekenlerden, bir
takvim yılı içerisinde toplam süre olarak bir ödeme dönemini aşmayan çalışması bulunanlar hakkında aylık
kesme işlemi uygulanmaz.
Aylığı kesilenlerin yeniden başvuruları
MADDE 20 – (Başlığı ile değişik:R.G.-1/8/2008-26954)
(1) Aylık almakta iken, Yönetmeliğin 19 uncu maddesi gereğince aylığı kesilenlerin aylık talebinde
bulunmaları halinde, Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen belgeler yeniden istenilir. Ancak, 19 uncu
maddenin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca aylığı kesilenlerden, daha önce Sağlık Kurulunca özrünün sürekli
olduğuna karar verilmiş olanların yeniden aylık talebinde bulunması halinde, kendilerinden tekrar sağlık kurulu
raporu istenilmez.

Bilgi paylaşımı
MADDE 21 – (Başlığı ile değişik:R.G.-1/8/2008-26954)
(1) Bu Yönetmelik kapsamında aylık bağlanmış kişilere ait bilgiler Kurum tarafından veri tabanına
kaydedilir. Ayrıca, Kurum özürlülere ait bilgileri, ulusal özürlüler veri tabanında yer alması amacıyla
Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile paylaşır.
Bildirim yükümlülüğü
MADDE 22 – (1) Aylık almakta olanlar veya aylık sahiplerinin eş, kardeş, anne, baba, vasi, kayyum, veli
veya vekilleri, aylıkların kesilmesini gerektiren durumları üç ay içinde (Değişik ibare:R.G.-1/8/2008-26954)
Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.
(2) Bu bildirim yükümlülüğüne uymayan aylık sahipleri, vekil, vasi, veli ya da kayyumlar hakkında bu
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
Aylık veya aylık farklarının geri alınması ve ceza kovuşturması
MADDE 23 – (1) Bildirim yükümlülüğüne uyulmadığı ve aylığa hak kazanmak üzere düzenlenen
belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde, ödenmiş olan aylıklar veya aylık farkları için (Değişik
ibare:R.G.-1/8/2008-26954) Kurum veya ilgili sosyal güvenlik kurumu aracılığı ile % 50 fazlası ile borç
tahakkuk ettirilir.
(2) Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında genel hükümlere göre ceza
kovuşturması yapılması için ilgisine göre Maliye Bakanlığı, ilgili sosyal güvenlik kurumu veya (Değişik
ibare:R.G.-1/8/2008-26954) Kurum tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu belgeleri
düzenleyenlerin kamu görevlisi olması durumunda, haklarında ayrıca idari soruşturma açılır.
Yersiz ödenen aylık veya aylık farklarının geri alınması
MADDE 24 – (1) Aylık veya aylık farkı hakkını kaybedenlere, aylıklarının kesilmesini gerektiren tarihten
sonraki dönemler için yapılan ödemeler, (Değişik ibare:R.G.-1/8/2008-26954) Kurumun veya ilgili sosyal
güvenlik kurumunun bildirimi üzerine mahalli maliye teşkilatı tarafından ilgililerden tahsil edilir.
Fazla ödenmiş aylık veya aylık farklarının geri alınması
MADDE 25 – (1) Aylık alanlara, her ne suretle olursa olsun istihkaklarından fazla ödenen aylık ya da
aylık farkı tutarları (Değişik ibare:R.G.-1/8/2008-26954) Kurum veya ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından
daha sonra ödenecek aylıklarından tahsil edilir.
Zamanaşımı ve aylıkların durdurulması (Değişik Başlık:R.G.-1/8/2008-26954)
MADDE 26 – (1) Tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren aralıksız olarak bir yıl boyunca aylıklarını
almayan hak sahiplerinin aylıkları durdurulur. Aylıklarını beş yıl boyunca almayanların aylıkları ise kesilir. Bu
süreden sonra başvuranların aylık istekleri yeni başvuru olarak değerlendirilir ve bunlara geçmiş süreler için bir
ödeme yapılmaz.
(2) (Ek:R.G.-1/8/2008-26954) Aylık talebinde bulunanlardan, kendilerinden kaynaklanan nedenlerle
başvuru tarihinden itibaren beş yıllık dönem içerisinde talepleri sonuçlandırılamayanların dosyaları işlemden
kaldırılır. Bu kişilerden tekrar müracaatta bulunanların talepleri yeni başvuru olarak değerlendirilir
Muayene ve tedavi
MADDE 27 – (1) (Değişik:R.G.-1/8/2008-26954) 8 inci maddeye göre aylık farkı ödenenler hariç, aylık
bağlananların tedavileri 18/6/1992 tarihli ve 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yeşil
kart verilmek suretiyle sağlanır. Ancak, yeşil kart verilmesi için aranan şartlar açısından, aylık bağlanmış kişiler
hakkında yeniden herhangi bir araştırma yapılmaz. Aylık sahipleri, 3816 sayılı Kanun hükümlerine göre yeşil
kart verilmesinde aranan şartları haiz olarak kabul edilir.
(2) 2 nci maddenin (ç) bendine göre aylık hakkından yararlanan 18 yaşından küçük özürlülerin yalnızca
kendileri yukarıda belirtilen tedavi hakkından yararlanır. Bu özürlülerin aylık ödenen yakınları hakkında yeşil
kart verilmesine ilişkin olarak yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.
Merkezi kayıt, takip ve kontrol sistemi
MADDE 28 – (1) İl ve ilçe idare kurulları bu Yönetmelik gereğince ödenen aylıklarla ilgili bilgi ve
belgeleri düzenli olarak tutmak, (Değişik ibare: 1/8/2008-26954) Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri
zamanında göndermek ve aylık ödemelerine ilişkin verileri (Değişik ibare: 1/8/2008-26954) Kurum tarafından
hazırlanacak veri tabanına işlemekle yükümlüdür.
Muafiyet
MADDE 29 – (1) Aylıkların bağlanmasında ve ödenmesinde kullanılan bütün belgeler, her türlü vergi,
resim ve harçtan muaftır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 30 – (1) 6/1/1994 tarihli ve 21810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 65 yaşını Doldurmuş
Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik yürürlükten
kaldırılmıştır.
Karara bağlanmamış başvurular
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 6/1/1994 tarihli ve 21810 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 65 yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık
Bağlanması Hakkında Yönetmeliğe uygun belgelerle yapılmış ve henüz karara bağlanmamış olan başvurular, bu
Yönetmelik kapsamında durumlarına göre talep edilen yeni belgelerin tamamlanması koşuluyla değerlendirmeye
alınır.
Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihi takip eden aybaşından geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
müştereken yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
20/6/2006 26204
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 1/8/2008 26954

Bir önceki yazımız olan İstirahat parası sorgulaması Rapor Parası Sorgulama başlıklı makalemizde 2014 emekli promosyonu, 2016 fiyat listesi ve 2022 3 aylık maaş sorgulama hakkında bilgiler verilmektedir.

Yorumlar

2 Yorum

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir