ADLİ SİCİL BEYANI

doktor1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında (23/1/2008-5728/25 md.) (1) “Hekimlik mesleğinin icrası için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) (1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak gerekir.” hükmü ile,

45 inci maddesinin birinci fıkrasında (Değişik: 23/1/2008-5728/29 md.) (1) “Diş hekimliği mesleğinin icrası için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) (1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak gerekir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanun hükümleri ile tabiplik/diş tabipliği mesleğinin icrası için Kanunda sayılan suçlardan ceza alınmamış olması gerekmektedir. Kanunda sayılan suçlardan mahkûm olunması halinde herhangi bir karara gerek olmaksızın Kanun hükümleri ile doğrudan meslek icrası yasaklanmıştır.

Mezkûr hükümler kapsamında muayenehane dâhil bütün sağlık kuruluşlarında çalışan ve çalışacak tabiplerin adli sicil kaydının olup olmadığının sorgulanması gerektiğinden adli sicil beyanı alınan tabip ve diş tabiplerinin Sağlık Kuruluşları Yönetim Sisteminden sorgulama yapılmasına yönelik düzenleme yapılmış olup mesul müdürler ve bu sistemi kullanan çalışma taleplerini değerlendiren Müdürlük personellerinin yetkilendirilerek sorgulama yapmalarına imkân tanınmıştır.

Bu kapsamda, muayenehane dâhil bütün sağlık kuruluşlarında çalışan ve çalışacak tabip ve tabiplerinin adli sicil kaydının olup olmadığının sorgulanması, adli sicil kaydı olanların cezalarının tabiplik/diş tabipliği mesleğini icra etmeye engel olup olmadığının değerlendirilmesi, engel durumu olanlardan halen çalışanların çalışma belgelerinin iptal edilmesi, çalışma başvurusunda bulunanların ise çalışmalarına izin verilmemesi gerekmektedir.

Bir önceki yazımız olan ÇOCUK BAKIM PARASI başlıklı makalemizde çocuk bakım parası, çocuk bakım parası nasıl alınır ve çocuk bakım parası şartları hakkında bilgiler verilmektedir.

Yorumlar

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir