ÇALIŞILMADIĞINA DAiR BiLDiRiMiN KURUMA GÖNDERiLMESi 31.12.2012

sgk-gelir-testi-300x110[1]

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Birim Adı: Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Kısa Vadeli Sigortalar Daire BaĢkanlığı

31.12.2012

DUYURU
ÇALIġILMADIĞINA DAĠR BĠLDĠRĠMĠN KURUMA GÖNDERĠLMESĠ
HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, E-Ödenek Programının kapsamı ve mahiyetine iliĢkin hususları
açıklamak ve programın iĢleyiĢi hakkında yapılması gereken iĢ ve iĢlemleri belirlemek üzere
03/08/2012 tarihli ve 2012/28 sayılı Genelge yayınlanmıĢtır.
Söz konusu Genelgenin “B) ĠĢveren Modülü baĢlıklı bölümünde; “ÇalıĢılmadığına dair
bildirimin süresinde yapılması için Kurum tarafından iĢverenlere e-posta gönderilecektir. Eposta
gönderilebilmesi için iĢverenlerin e-posta adreslerini Kuruma bildirmeleri
gerekmektedir. ĠĢverenlerin elektronik posta adreslerini Kuruma ulaĢtırmaları hakkında
bildirilecek son tarih 01/10/2012 olup, bu tarihe kadar 2011/50 sayılı Genelgenin
çalıĢılmadığına dair bildirimle ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir” ifadesine
yer verilmiĢtir.
Anılan Genelgede belirtilen süre 30/09/2012 tarihli duyuru ile 31/12/2012 tarihine
kadar uzatılmıĢtır. ĠĢverenlerin e-posta adreslerinin ve cep telefon numaralarının giriĢ
yapılacağı ve Kurum tarafında kayıt altına alınacağı menü çalıĢılmadığına dair bildirim giriĢi
ekranında uygulamaya açılmıĢtır. Bahsedilen menüye http://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do
web adresinden ulaĢılacağı hakkında bilgilendirme yapılmıĢtır. ĠĢverenlerce e-posta adresleri
ve cep telefon numaraları bu güne kadar söz konusu menüden Kurum kayıtlarına girilmiĢ
olup bundan sonra da girilmeye devam edilecektir.
Ancak birinci basamak sağlık kuruluĢları (iĢyeri hekimleri, aile hekimleri, sağlık
ocakları) tarafından düzenlenen raporların E-ödenek programı aracılığı ile Kuruma
gönderileceği tarihe kadar, uygulamada birliğin devam etmesi amacıyla, iĢverenlerin 4/a
kapsamındaki sigortalılarına verilen istirahat raporları için yapılan çalıĢılmadığına dair bildirim
giriĢ iĢlemlerinin 2011/50 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda uygulanmasına devam
edilecektir.
Tüm ilgililere önemle duyurulur.

 

Ġrtibat : Ender BAġBOZKURT ġube Müd.V. E-posta :ebasbozkurt@sgk.gov.tr Tel:(312) 458 71 88
Adres : MithatpaĢa Cad. No:7 Sıhhiye / ANKARA

Bir önceki yazımız olan İstirahat parası sorgulaması Rapor Parası Sorgulama başlıklı makalemizde 2014 emekli promosyonu, 2016 fiyat listesi ve 2022 3 aylık maaş sorgulama hakkında bilgiler verilmektedir.

Yorumlar

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir