DOĞUM PARASI NEDİR, DOĞUM PARASI NE KADAR, DOĞUM PARASI ŞARTLARI, DOĞUM PARASI NASIL HESAPLANIR

dogum-parasi

Bu yazımızda SOSYAL GÜVENLİK KURUMU dan ssk dan bağkurdan sigortadan alınan doğum parası ile ilgili 2014 bilgileri bulunmaktadır.

Memurlara doğum yardımı Aylık katsayı x Gösterge katsayı (2500 x 0,076998 )= 2014 Ocak temmuz 192,50 TL dir . SSK lılara doğum yardımı yoktur. Lakin geçici işgöremezlik ödeneği verilir Halk dilinde Doğum parası yada analık parası doğum yapan bayanlara doğumdan önce ve sonra verilen geçici işgöremezlik ödeneğidir. Doğumdan evvelki ve sonraki 8 haftalık müddet içinde verilir .Çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftaya 2 hafta daha ilave ederek 10 haftalık süre için verilir . Doğum parasının koşulları İstirahat başladığında sigortalılık niteliğinin bitmemiş olması doğumdan önceki bir senelik sürede 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması istirahatli sürede işyerinde çalışılmaması ve doğum olayının gerçekleşmesidir.Peki ne kadar doğum parasının miktarı ve meblağı nedir.

Doğum Parası Nedir?

Geçici iş göremezlik ödeneklerin hesabına asal tutulacak günlük kazanç doğumun olduğu tarihten, önceki on iki aydaki son üç ay içinde 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına ayrılması suretiyle hesaplanacaktır. Sigortalılara hesaplanacak günlük kazancının yatarak rehabilitasyonlarda yarısı, ayaktan rehabilitasyonlarda ise 2/3’ ü üzerinden hesap edilerek geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir.

Doğum parası sorgulama için bu sayfayı ziyaret ediniz. E-devlet sayfasıdır. E devlet şifresi ile yatan doğum geçici işgöremezlik ödeneği ve doğum istirahati sayfasını görebilirsiniz

Aşağıda sosyal güvenlik kurumu dan alınan doğum parası ve analık halinde alınacak geçici işgöremezlik ödeneği konusunda geniş izah bulunmaktadır.

Doğum Parası Şartları

Analık halinde geçici işgöremezlik ödeneği (yasa deyimi 5510 sayılı Kanunu ifade eder ) :

Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile (b) bendinin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalılar ile 5 inci maddesinin (a) ve (g) bendi kapsamındaki sigortalı kadına, analık hallerine bağlı olarak günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir. Geçici iş göremezlik ödeneği hekimin vereceği istirahata bağlı olarak doğumdan evvelki ve sonraki 8 haftalık müddette, çoğul gebelik halinde doğumdan evvelki 8 haftalık müddete 2 haftalık müddet ilave edilerek çalışmadığı her gün için ödenecektir. Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat müddetine çalışılan müddet ilave edecektir. Bu müddetlerin ilave edebilmesi için doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışmasının uygun olduğuna değin sıhhat raporu yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularınca tertip edecektir.

Doğum Parası İçin Gerek Evraklar

Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;

a- İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin bitmemesi,

b- Doğumdan önceki 1 sene içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,

c- Bu süre içinde işyerinde çalışmamış olması,

ç- Doğum olayının gerçekleşmiş olması,

gerekmektedir.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadına analık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken genel sıhhat sigortası dahil prim ve prime ait her türlü borçlarının ödendiğinin kontrolleri yapılacaktır.

Doğum İznine Ne Zaman Çıkabilirim?

Yasanın 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde,” ibaresi “sigortalı kadının, erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde,” şeklinde değiştirilmiştir.

Doğum Parası Nasıl Hesaplanır?

Buna göre, doğum öncesi 8 (7×8=56 gün) veya çoğul gebelik halinde 10 (7×10=70 gün) haftalık istirahata ayrılan veya 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan ancak önceden erken doğum yapan kadın sigortalıya doğum yapacağı tarihten önce (erken doğum sebebiyle) kullanamadığı günler doğum sonuna ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

Örnek: Doğumuna 8 veya çoğul gebelikte 10 hafta kaldığı veyahut 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan kadın sigortalının erken doğum nedeniyle kullanamadığı doğum öncesine ait günleri doğum sonuna ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

09/03/2011 tarihinde doğum öncesi gebelik istirahatına ayrılan ve doğumuna 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan ancak 19/03/2011 tarihinde erken doğum yapan kadın sigortalının doğum öncesi işyerinde çalıştığı 09/03/2011-18/03/2011 tarihleri arasına ait 10 günlük süre ile erken doğum nedeniyle kullanamadığı 19/03/2011–04/05/2011 tarihleri arası 46 günlük (10+46 gün) gebelik istirahatı doğum sonrasına ait 56 günlük doğum sonu istirahatına ilave edilerek (56+10+46=112) geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi gerekmektedir.

Ayrı olarak, doğumuna 8 hafta veya çoğul gebelikte 10 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor almaksızın doğum öncesi 8 hafta veya çoğul gebelik halinde 10 hafta kaldığı için istirahata ayrılan ve daha önce erken doğum yapan kadın sigortalıya doğum yapacağı tarihten önce erken doğum yapması nedeniyle kullanamadığı günler doğum sonuna ilave edilerek geçici iş göremezlik ödenekleri ödenecektir.

Örnek: 10/03/2011 tarihinde doğum öncesi 8 hafta veya çoğul gebelik halinde 10 hafta kaldığı için istirahata ayrılan ve 20/03/2011 tarihinde erken doğum yapan kadın sigortalının erken doğum nedeniyle kullanamadığı 46 günün veya çoğul gebelik hali nedeniyle 60 günün doğum sonuna ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneklerinin ödenmesi gerekmektedir. Ancak 10/03/2011-20/03/2011 tarihleri arasında hekimden onay almaksızın analık döneminde işyerinde çalıştığı için mevzubahis dönemde sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir.

Doğuma üç hafta kalıncaya kadar işyerinde çalışabileceğine dair raporu almadan işyerinde çalışmaya devam eden, ancak doğum yaptıktan sonra erken doğum yaptığı anlaşılan kadın sigortalıya erken doğum nedeniyle kullanamadığı günlere ait geçici iş göremezlik ödeneği doğum sonrası çalışmadığı günlere ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

Örnek: Doğum öncesi gebelik desturuna ayrılmadan işyerinde çalışmaya devam eden kadın sigortalının 01/03/2011 tarihinde doğum yapması halinde, doğum raporuna doğumun 30 gün erken olduğu, normal doğum tarihinin 31/03/2011 olduğunun belirtmesi vaziyetinde, sigortalının 01/03/2011-30/3/2011 tarihleri arasında erken doğum hasebiyle kullanamadığı 30 günün doğum sonu 56 günlük istirahatına ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi gerekmektedir.

25/02/2011 tarihinden itibaren, 56 gün veya çoğul gebelik halinde 70 günlük gebelik desturuna ayrılan ancak, erken doğum yapan kadın sigortalıların doğum öncesi ve sonrası sürelerinin toplam 112 günü veya çoğul gebelik halinde toplam 126 günü geçmemek koşuluyla erken doğum hasebiyle kullanamadıkları müddetlerin doğum sonrasına ilave edilmesi gerekmektedir.

4-Örnek: 25.02.2011 tarihinde 56 günlük doğum öncesi istirahatına ayrılan ve doğum öncesi 33 günlük istirahatını kullanarak 30.03.2011 tarihinde erken doğum yapan kadın sigortalıya kullanamadığı (25.02.2011-22.04.2011 tarihleri arası) 23 günlük istirahatının 56 günlük doğum sonu istirahatına ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi gerekmektedir.

Doğum öncesi istirahata ayrılan, ancak doğumu 56 veya 70 günden sonra olan sigortalılara 8 hafta (56 gün) veya 10 haftadan (70 gün) fazla gebelik geçici iş göremezlik ödeneği ödenemeyeceğinden, aşan müddet hastalık sigortası dahilinde değerlendirilecektir.

Örnek: 01/03/2011 tarihinde doğum öncesi istirahatına ayrılan sigortalı 03/05/2011 tarihinde doğum yaparsa, 01/03/2011-07/0/2011 tarihleri arasındaki müddet hastalık sigortası, 08/03/2011-02/05/2011 tarihleri arasındaki müddet ise analık sigortası kolundan değerlendirilecektir.

Sigortalı kadının hekim raporuna güvenerek çalıştığının ve doğum öncesi desturunun başlama tarihinin tespiti için tertip edecek raporda “Gebelik normal/çoğul gebeliktir. Doğuma… hafta kalmıştır. Sıhhat vaziyeti, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışmasına uygundur.” ifadelerine yer verilecek ve kesinlikle rapora tertip etme tarihi ile poliklinik protokol numarası yazılacaktır. Bu vaziyete göre, raporun tertip etme tarihi, doğum öncesi müsaadenin (8 veya 10 haftanın) başlama tarihi olarak kabul edilecektir.

Örnek: Doğumuna 8 veya çoğul gebelikte 10 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan kadın sigortalıya doğumuna 3 hafta kaldığına dair alacağı rapora istinaden işyerinde çalıştığı 35 gün doğum sonuna ilave edilerek doğum sonu iş göremezlik ödeneği 91 gün olarak, çoğul gebelikte ise (ikiz vb.) 49 gün doğum sonuna ilave edilerek doğum sonrası 105 gün üzerinden geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

Doğumuna 8 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan sigortalı kadın, üç haftadan önce doğum yaparsa işyerinde çalışmadığı müddet kadar gebelik geçici iş göremezlik ödeneği ödenip rapor tarihi ile iş göremezlik ödeneğinin başladığı tarih arasındaki müddet doğum sonrası istirahat müddetine ilave edilir.

Örnek: 01/03/2011 tarihinde yapılan kontrolü neticeninde doğumuna 8 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine konusunda rapor alan ve 05/04/2011 tarihinden itibaren işyerinde çalışmayan sigortalı kadın 11/04/2011 tarihinde doğum yaparsa, sigortalıya 05/04/2011-10/04/2011 tarihleri arası için gebelik geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek, hekim raporuna istinaden işyerinde çalıştığı 01/03/2011 ile 05/04/2011 (dahil) tarihleri arasındaki süre (35 gün) ile erken doğum nedeni ile kullanılamayan (15 gün) doğum sonu istirahat süresine ilave edilecektir.

Doğumuna 8 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan sigortalı kadın üç haftadan daha uzun bir süre sonra doğum yaparsa işyerinde çalışmadığı gün kadar gebelik geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Sigortalı kadına 56, çoğul gebelikte 70 günden fazla gebelik geçici iş göremezlik ödeneği ödenemeyeceğinden, 56 veya 70 günden, ödenen gebelik geçici iş göremezlik süresi düşülerek kalan müddet doğum sonrası istirahat müddetine ilave edilir.

Örnek: 01/03/2011 tarihinde yapılan kontrolü neticeninde doğumuna 8 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine konusunda rapor alan 05/04/2011 tarihinden itibaren işyerinde çalışmayan sigortalı kadın 01/05/2011 tarihinde doğum yaparsa, kendisine 05/04/2011- 31/04/2011 tarihleri arası için 26 gün gebelik geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek ve 56-26=30 gün çoğul gebelikte 70-26=44 gün doğum sonu istirahat müddetine ilave edilecektir.

Geçici iş göremezlik ödeneği alabilmek için ihtiyaç duyulan prim ödeme gün sayısı bulunmayan ve doğum öncesi istirahatına ayrıldığı tarih ile doğum yaptığı tarih arasında işyerinde çalışmadığı müddetlerde, patronca (toplu iş sözleşmesi, işyeri yönetmeliği kararları vb. nedenlerle) fiyatları verilerek sigorta primleri de Müesseseye ödenen kadın sigortalılar itibariyle, Müessesece geçici iş göremezlik ödeneği verilecek müddet bu arada sigorta primi bildirilmiş müddet ile çakışamayacağından bu devredeki sigorta primi bildirilmiş günlerin, yaptığı doğum hasebiyle, geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi için şart olan 90 gün hesabında dikkate alınması olası bulunmamaktadır.

Örnek: 22/03/2011 tarihinde doğum öncesi istirahatına ayrılarak 17/05/2011 tarihinde doğum yapan ve doğum yaptığı tarihten evvelki bir sene içinde (17/05/2010-16/05/2011 tarihleri arasında ) kendisi için 89 gün analık sigortası primi ödenmiş olan sigortalı kadının, doğum istirahatine ayrıldığı 22/03/2011 tarihi ile doğum yaptığı 17/05/2011 tarihi arasında işyerinde çalışmadığı müddet için, toplu iş sözleşmesi uyarınca patronca fiyatları, dolayısı ile sigorta primleri ödenmesi halinde, sigortalı kadına analık geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi .

Doğumdan önce gebelik istirahatının başladığı tarihte sigortalılık niteliği devam etmekte olan kadının 90 günlük kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması koşulunu yerine getirdiğinin tespiti halinde, gebelik istirahat müddeti içinde rastgele bir sebeple hizmet akdi bitmiş olsa bile kendisine doğum öncesi ve doğum sonrası geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesi gerekmektedir.

Bir önceki yazımız olan İŞSİZLİK MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENMESİ KARARI ALINDI !!! başlıklı makalemizde bayramdan önce ödenecekmi, işsizlik maaşı ve işsizlik maaşı bayramdan önce hakkında bilgiler verilmektedir.

doğum parası alabilmenin şartları, Doğum Rapor Parası Ne Kadar

Yorumlar

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir