İŞSİZLİK SİGORTASI NE ZAMAN YATAR VE NEREDEN ALINABİLİR?

işsizlik maaşı* Sigortalı işsizler, işsizlik ödeneklerini Kuruma başvurduktan sonra ne zaman, nasıl ve nereden alabilirler?

İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik ödeneği her ayın sonunda aylık olarak kişinin kendisine ödenir. İlk işsizlik ödeneği ödemesi, ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılır. Sigortalı işsizler, Kurumumuz tarafından verilen veya gönderilecek olan ödeme karar yazısı ve TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir Ziraat Bankası şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

* İşveren, işten ayrılma bildirgesini hangi süre içerisinde, nereye verecektir?
İşverenler, hizmet akdi sona eren her sigortalı işsiz için İŞKUR birimlerinde ve Kurumumuzun İnternet sayfasında (www.iskur.gov.tr) örneği bulunan İşten Ayrılma Bildirgesi’nden 3 nüsha düzenleyerek 1 nüshasını işyerinin bulunduğu yerdeki İŞKUR birimine göndermek ya da elektronik ortamda bildirmek, 1 nüshasını sigortalı işsize vermek, diğer nüshasını da işyerinde saklamakla yükümlüdür. Kanun gereği, işten ayrılma bildirgesini 15 gün içinde Kurumumuza göndermeyen ya da elektronik ortamda bildirmeyen işverenler hakkında her bir fiil için ayrı olmak üzere söz konusu dönemde geçerli olan idari para cezası uygulanmaktadır.

* İşsizlik ödeneği hangi hallerde kesilecektir?

İşsizlik ödeneği almakta iken;

· Kurumca teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden sigortalı işsizlerin ödenekleri kesilir ve kalan işsizlik ödeneği hak sahipliği kaybedilir.

· Gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilen sigortalı işsizlerin ödenekleri kesilir ve kalan işsizlik ödeneği hak sahipliği kaybedilir.

· Kurum tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyen sigortalı işsizlerin işsizlik ödenekleri kesilir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanır. Şu kadar ki, bu suretle yapılacak ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçemez.

* Ölen Sigortalı İşsizlere ait fazla ödemeler tahsil edilir mi?

Ölen sigortalı işsizlere ait fazla ödemeler geri tahsil edilmez.

* İşsizlik ödeneğinden herhangi bir kesinti yapılacak mıdır?

İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz (01 Kasım 2008 tarihinden sonraki dönemler için damga vergisi kesintisi yapılmamaktadır), nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez. İşsizlik maaşı sorgulama yapmak için sorgulama sayfamızı ziyaret ediniz.

* Hizmet akdinin askıya alınması durumunda İşten Ayrılma Bildirgesi düzenlenecek midir?

Hizmet akdinin askıya alınması durumu, hizmet akdi sona ermediğinden işveren İşten Ayrılma Bildirgesi düzenlemeyecektir.

* Hangi hallerde İşten Ayrılma Bildirgesi Düzenlenmez?

İşveren hizmet akdi 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen haller dışında (örneğin: istifa, emeklilik, evlilik, işçinin hatası ve kusuru nedeniyle hizmet akdinin sona ermesi durumları) sona eren sigortalı işsizler için İAB düzenlemek zorunda değildir.

* İşten Ayrılma Bildirgesi düzenleme süresi ne zaman başlar ve ne zaman biter?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesine göre; işveren, düzenlemiş olduğu İAB’ yi Kurumun ilgili ünitesine 15 gün içinde vermekle ya da elektronik ortamda bildirmekle yükümlüdür. Bu 15 günlük yasal süre, iş akdinin sona erdiği günü takip eden günden başlar. Sürenin son gününün resmi tatil gününe gelmesi halinde, bu süre resmi tatili izleyen ilk iş günü mesai saati bitiminde son bulur. Belgelendirilmek kaydıyla bildirgenin postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilir.

* İşten Ayrılma Bildirgesi’nin ilgili bölümünün, sigortalı işsizin imzadan kaçınması veya işi terk etmesi hallerinde sigortalı işsizin imzası için ayrılan bölüme açıklayıcı şerh düşmesi yeterli olacak mı?

Sigortalı işsizin, İşten Ayrılma Bildirgesi’ni imzadan kaçınması ya da İşten Ayrılma Bildirgesi’ni imzalamadan işten ayrılması halinde işveren tarafından açıklayıcı şerh düşmesi yeterli olacaktır.

* İAB’ de yer alan işveren imzası yerine sorumlu mali müşavirlerin imzasının bulunması mümkün olabilir mi?
İşveren vekili; işveren nam ve hesabına İAB’ yi imzalamaya yetkili olan işveren ya da işveren yetkilisidir. Mali müşavir eğer işveren vekili ise İAB’ yi imzalayabilir.

* İşten Ayrılma Bildirgesi faksla gönderilebilir mi?

İşten Ayrılma Bildirgeleri faksla da gönderilebilir. Faksla süresi içinde gönderilen İşten Ayrılma Bildirgelerinden, aslı 15 günden sonra gelenler için faksla aslı arasında fark yok ise idari para cezası uygulanmaz.

* İşten Ayrılma Bildirgesinin Kanunda belirtilen süre içerisinde gönderilmemesi halinde hangi idari para cezası öngörülmüştür?

İşsizlik Sigortası Kanununun 51 inci maddesinde belirtilen hallerden birisine dayalı olarak hizmet akitleri sona ermiş olan sigortalılar hakkında tanzim edilmesi gereken İşten Ayrılma Bildirgesini 15 günlük süre içinde Kuruma göndermeyen işverenler hakkında, her bir fiil için ayrı olmak üzere, fiilin oluştuğu tarihte (hizmet akdinin fesih tarihini takip eden günden başlayarak onbeşinci gün) geçerli olan İdari Para Cezası uygulanır (2008 yılında her bir fiil için 1.000.-YTL).

* İdari Para Cezasına Karşı Başvuru Yolu Var mıdır?

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 27 nci maddesi gereği kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karara karşı yetkili Sulh Ceza Mahkemesine başvuru hakkı bulunmaktadır. Bu sürede yargı yoluna başvurulmaması halinde karar kesinleşecektir. Karar kesinleşmesine rağmen ödeme yapılmayan dosyalar yasal yollardan tahsil edilmek üzere Genel Müdürlüğümüze gönderileceğinden, yargı yoluna başvurulması halinde, durumun Kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, aynı süre içinde Kurumumuza da itirazda bulunulabilir. İtirazınız değerlendirilerek sonucu tarafınıza bildirilecektir. Ancak, Kuruma itiraz edilmiş olması yargı yoluna başvuru süresini ve ödemeyi durdurmayacaktır.

* İdari Para Cezasının Ödemesi Nasıl Yapılabilir?

İdari para cezası tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde Kurumumuz hesabına ödenmesi gerekmektedir. Bu süre içinde ilk taksit peşin ödenmek koşulu ile bir yıl içinde borcun tamamının 4 eşit taksitte ödenme imkânı bulunmaktadır.

Ayrıca, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuz hesabına ödenmesi halinde idari para cezasından ¼ oranında indirim uygulanacaktır. Taksitlendirme halinde ¼ oranında indirim uygulanmaz.

* Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanların işten çıkması durumunda İŞKUR’a bildirme zorunluluğu var mıdır?
Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışanlar için işten ayrılma bildirgesi düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır.

* Son 120 günde kesinti sayılmayan haller nelerdir?

Hizmet akitleri 4447/51 inci madde kapsamında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle birlikte;

1-Hastalık,

2-Ücretsiz izin,

3-Disiplin cezası

4-Gözaltına alınma,

5-Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,

6-Kısmi istihdam,

7-Grev,

8-Lokavt,

9-Genel hayatı etkileyen olaylar,

10-Ekonomik kriz,

11-Doğal afetler,

nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, son 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmamaktadır.

* İşten ayrılma bildirgelerinin verileceği İŞKUR müdürlüklerinin adreslerine nasıl ulaşılabilir?

http://www.iskur.gov.tr/LoadExternalPage.aspx?uicode=statbizeulasin adresinden İŞKUR birimlerinin adreslerine faks ve telefon numaralarına ulaşılabilir.

* Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişler tarafından yapılan incelemeler sonucunda işçi ile işveren arasında düşülen ihtilafın işçi lehine sonuçlanması halinde İşsizlik Sigortası Hizmetlerinden faydalanmak için ne yapılmalıdır?

Sigortalı işsiz, müfettiş raporunun veya rapor sonucunun kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde, hazırlanan raporla birlikte Kurumumuza başvurması gerekmektedir. Başvurusu değerlendirilerek sonucu ilgililere bildirilecektir.

* Sigortalı işsizlerin, işsizlik ödeneği alırken sağlık hizmetlerinden yararlanması mümkün müdür?

5510 sayılı Kanun gereğince, işsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamına alınmış olup bakmakla yükümlü olduğu kişilerde genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.

* Askerlik nedeniyle iş akdinin feshedilmesi halinde İşsizlik Sigortası Hizmetlerinden yararlanmak mümkün müdür?

Sözleşmesi “Askerlik nedeniyle” feshedilenler,

1. İş akdinin feshedildiği tarihten askere gidilen tarihe kadar geçen sürenin 90 günü aşmaması,

2. Fesih tarihi itibarıyla Kanunda yer alan son 120 gün ve son üç yıla ilişkin prim ödeme koşullarını sağlaması,

3. Terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde başvurması (30 günden sonra başvuruda geciktiği süre toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.),
halinde İşsizlik Sigortası Hizmetlerinden terhis tarihinden itibaren faydalanabilmektedir.

* Sigortalı işsizin, işsizlik ödeneği alırken bir işte çalışmaya başlaması haline yapması gerekenler nelerdir?
İşsizlik ödeneği alırken gelir getirici bir işte çalışmaya başlayanların (bir gün dahi olsa) işe girdiği tarihi takip eden günden başlayarak 15 gün içinde en yakın İŞKUR birimine bilgi vermesi gerekmektedir. Kurumumuza bilgi verenlerin ödenekleri tekrar yeni bir ödenek hak kazanamayacak şekilde işten ayrılması halinde kalan ödenekler ilgililere ödenebilecektir. İlgililerin işe girip girmedikleri Kurumumuzca da takip edilmektedir. Kurumumuz tarafından yapılan kontrollerde durumun anlaşılması ve (Gelir getirici bir işte çalışmaya başlanılmasına karşın 15 gün içerisinde bildirilmemesi) tekrar yeni bir ödenek hak kazanamayacak şekilde işten ayrılması halinde kalan ödenekleri ilgililere ödenmemek üzere kesilmektedir. Yapılan fazla ödemeler yasal faizi ile birlikte tahsil edilmektedir.

* İş akdinin feshi konusu hakkında işçi ile işveren arasında düşülen ihtilafın mahkeme kararınca işçi lehine sonuçlanması halinde sigortalı işsizin işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için yapması gerekenler nelerdir?
Sigortalı işsizin işveren aleyhine açmış olduğu davaların işçi lehine sonuçlanması halinde, kesinleşmiş mahkeme kararına göre ilgililer, Kanunda yer alan diğer şartları da taşımaları koşuluyla işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlandırılır. İlk mahkemenin verdiği kararın temyiz edilmesi halinde, ilk mahkemenin kararı Yargıtay tarafından onanırsa bu durumda işsizlik sigortası hizmetlerinin verilmesinde Yargıtay kararının ilgililere tebliğ tarihi kesinleşme tarihi olarak kabul edilir. Sigortalı işsizler, mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren 30 gün içinde mahkeme kararı ile birlikte Kurumumuza başvuruda bulunmalıdır. Ancak Kurumumuzun taraf olduğu davalarda kararın kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın mahkeme kararı doğrultusunda işlem yapılmaktadır.

Bir önceki yazımız olan İstirahat parası sorgulaması Rapor Parası Sorgulama başlıklı makalemizde 2014 emekli promosyonu, 2016 fiyat listesi ve 2022 3 aylık maaş sorgulama hakkında bilgiler verilmektedir.

issizlik maasi ayin kacinda yatiyor, 2 ikt ödemesi ne demek, işsizlik maaşı ayın kaçında alınır, işsizlik maaşı ayin kacinda yatar, işsizlik maaşı hafta sonuna gelirse, internetten işsizlik basvurusu yaptım ne zaman açıklanır, işsizlik maaşı ne zaman yatar, işsizlik maaşı başvuru sonucu ne zaman belli olur, tazminat türü ikt/iö ne demek, 2 ikt ödemesi

Yorumlar

188 Yorum

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir