POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SÖZLEŞME ESASLARI, SÖZLEŞME ÜCRETLERİ VE FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SÖZLEŞME ESASLARI,

SÖZLEŞME ÜCRETLERİ VE FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BOLUM Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE I – (1) Bu usul ve esaslar, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nde çalışan idari hizmet sözleşmeli personelin; sözleşme esasları, sözleşme ücretleri ve fazla çalışmaya ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

(2) Bu usul ve esaslar, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu kapsamında çalışan idari hizmet sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu usul ve esaslar, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nun 27 nci maddesi, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu usul ve esaslarda geçen;

a)  Başmüdürlük: PTT A.Ş. Başmüdürlüklerini,

b)   Birim: Belirli hizmet veya fonksiyonları bünyesinde toplayıp yürüten veya
uygulayan merkez ve taşra işyerlerini,

c)     Birim Yöneticisi: Personelin görev yaptığı merkez ve taşra işyerlerinin yöneticisini, ç) Genel Müdür: PTT A.Ş. Genel Müdürünü,

d) Genel Müdürlük: PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

e)     Personel: PTT A.Ş.’de idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilenleri,

f)      PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,

g)  Sözleşme: PTT ile personel arasında imzalanan idari hizmet sözleşmesini,
ğ) Yönetim Kurulu: PTT Yönetim Kurulunu,

h) Yönetmelik: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliği,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Sözleşme Esasları

Sözleşmenin şekli ve süresi

MADDE 4 – (1) PTT’de ilk defa göreve başlayan personel ile dört ay süreli olarak EK-l’de yer alan “deneme sözleşmesi” imzalanır. Personelin bağlı olduğu birim yöneticisi, dört aylık sürenin bitiminden en geç onbeş gün önce personelin verimliliği, performansı, görevine ve etik ilkelere bağlılığı, işyerindeki uyumu, iş disiplini ve benzeri hususları içeren bir değerlendirme raporu düzenler ve yazılı olarak insan kaynakları birimine aktarır. Hakkında

 

düzenlenen rapor olumsuz olan personelin sözleşmesi yenilenmeyerek gerekçeleri ve belgeleri ile birlikte, merkez teşkilatında ilgili daire başkanlığının, taşra teşkilatında ise başmüdürlüğünün görüşü eklenerek atamaya yetkili makama sunulur. Atamaya yetkili makamca da uygun görülmesi halinde ilişiği kesilir.

(2)        Deneme süresinin sonunda hakkında düzenlenen rapor olumlu olan personel ile cari yılsonuna kadar EK-2’de yer alan “idari hizmet sözleşmesi” imzalanır. Personel ile imzalanacak müteakip sözleşmeler, fesih karan alınmadıkça, meydana gelecek ücret artışından yararlandırılmak suretiyle takvim yılı itibarıyla yenilenmiş sayılır.

(3)        Posta Hizmetleri Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan mevcut personelden, idari hizmet sözleşmeli personel statüsüne geçme talepleri Yönetim Kurulunca uygun görülenlerle üç yıl süreli “İdari Hizmet Sözleşmesi” imzalanır. Müteakip sözleşme cari yılsonuna kadar daha sonraki sözleşmeler ise takvim yılı itibarıyla yıllık olarak düzenlenir. Sözleşme süreleri sona eren personelin sözleşmeleri, fesih kararı alınmadıkça, meydana gelecek ücret artışından yararlandırılmak suretiyle yenilenmiş sayılır.

(4)        Kamu kurum ve kuruluşlarında en az iki yıl görev yaptıktan sonra ayrılan ve bilahare PTT’de görev alanlar deneme süresine tabi tutulmazlar. Bu personelin ilk sözleşmeleri cari yılsonuna kadar yapılır.

Sözleşmenin sona ermesi

MADDE 5 – (1) Yönetmelikte yer alan ilişiğin sona ermesine yol açan hallerden birinin gerçekleşmesi halinde personelin sözleşmesi sona erer.

(2)  Sözleşmenin fesih kararı alınması durumunda, fesih sebebini açık şekilde belirterek
personele yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Sözleşme, bildirimin yapıldığı tarihte
feshedilmiş sayılır.

(3)    Sözleşmenin yenilenmemesine karar verilmesi halinde sözleşme süresinin
bitiminden iki ay önce, personele yenilenmeme sebepleri yazılı olarak bildirilmek
zorundadır.

Sözleşme imzalamaya yetkili amirler

MADDE 6 – (1) Merkez Teşkilatında;

a)       Genel Müdürün sözleşmesini ilgili Bakan veya yetkilendireceği kişi,

b)  Genel Müdür Yardımcısının sözleşmesini Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili,

c)   Daire Başkanlarının sözleşmesini Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı,

ç) Diğer personelin sözleşmesini İnsan Kaynakları Daire Başkanı ve İnsan Kaynakları Daire Başkan Yardımcıları, (2) Taşra Teşkilatında;

a)       Başmüdürlerin sözleşmesini Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı,

b)  Başmüdür Yardımcılarının sözleşmesini Genel Müdür Yardımcısı ve Başmüdür,

c)   Diğer personelin sözleşmesini Başmüdür ve Başmüdür Yardımcıları, Başmüdür
Yardımcısı bulunmayan ünitelerde ise insan kaynakları birim yöneticisi,

 


İmzalamaya yetkilidir.


 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ücretler

Sözleşme ücreti

MADDE 7 – (1) Sözleşme ücreti; temel ücret, ikramiye, performans ücreti ve ilave ödemelerden oluşur.

Temel ücret

MADDE 8 – (1) Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen üst sınır dikkate alınmak suretiyle unvanlara göre ödenmesi gereken ücretler EK-3 Temel Ücret Tablosunda gösterilmiştir.

(2)          Ücretler her ayın onbeşinde peşin olarak ödenir. Ay içinde ilk defa göreve başlayanların ücretleri ise gün hesabı ile takip eden ayın onbeşinde ödenir.

(3)          Ölüm ve emeklilik halleri dışında görevinden ayrılan personelden çalışmadıkları süreye ait peşin olarak yapılan her türlü ödeme gün hesabıyla geri alınır.

ikramiye

MADDE 9 – (1) Fiilen çalışan personele çalıştığı günlerle orantılı olarak Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında temel ücretinin yarısı tutarında, Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen üst sınırı aşmayacak şekilde ikramiye ödenir. İkramiye ait olduğu ayın onbeşinde peşin olarak ödenir.

(2)         Ölüm ve emeklilik halleri dışında görevinden ayrılan personelden çalışmadıkları süreye ait peşin olarak yapılan ikramiye ödemeleri gün hesabıyla geri alınır.

(3)         İkramiyenin ait olduğu dönem içerisinde yıllık izinler hariç, mazeret izni, hastalık izni ve refakat izni kullanan personelin bu izinleri kullandığı döneme ait ikramiyesi kıst şekilde hesaplanarak takip eden ikramiye ödemesinden mahsup edilir.

(4)   Görevden uzaklaştırılan personele bu hususun kendisine tebliğ edildiği tarih
itibariyle, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan personele ise
tutuklandığı tarih itibariyle, söz konusu tedbirler kaldırılıncaya kadar ikramiye ödenmez,
ödenmiş ise kıst olarak geri alınır.

(5)  Hakkında yıllık ücret artışından yararlandırmama disiplin cezası verilen personele
cezanın tebliğ edildiği tarihten başlayarak ceza süresi boyunca ikramiye ödenmez.

Performans ücreti

MADDE 10 – (1) Personele, Yönetim Kurulunca belirlenecek performans kriterleri göz önünde bulundurularak oluşturulacak Performans Değerlendirme Yönetim Sistemi doğrultusunda performans ücreti ödenebilir.

İlave ödemeler

MADDE 11 – (1) Yabancı dil ücreti;

a)        Personelden; yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı esas alınarak, seviyeleri A düzeyinde olanlara temel ücretlerinin yüzde onbeşi, B olanlara yüzde onu ve C olanlara yüzde beşi oranında bilinen her yabancı dil için ilave ödemede bulunulur.

b)   Yabancı dil sınavları beş yıl süre ile geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerden, A ve B düzeyinde olanların ödemeleri beş yıl süreyle sınırlı olmak üzere bir alt düzeyden ödenmeye devam olunur, C düzeyinde olanların ödemeleri kesilir.

c)        Yabancı dil ödemesine, personelin sınav sonuç belgesini ibraz ettiği tarihi -takip eden aybaşından itibaren başlanır.

 

 

(2)  Kıdem ücreti;

a)          Teknik Müdür, Başmühendis, Mühendis ve Mimar pozisyonundaki personele; PTT’de fiilen geçen hizmet süresi dikkate alınmak üzere temel ücretin; 5 ile 10 yıl arası hizmet için yüzde on, 10 yıldan fazla hizmet için yüzde onbeş tutarında kıdem ücreti ödenir.

b)         Diğer personele; askerlik hizmeti ile Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödenerek geçen toplam hizmet süresi dikkate alınmak üzere, temel ücretin; 5 ile 10 yıl arası hizmet için yüzde iki, 10 ile 20 yıl arası hizmet için yüzde üç, 20 yıl ve üstü hizmet için yüzde dört tutarında kıdem ücreti ödenir.

(3)  Diğer ilave ödemeler;

a)        Personelden İstanbul ilinde fiilen görev yapanlara temel ücretinin yüzde onu, ünitenin faaliyet içi gelirleri dikkate alınarak (birleşik posta gelirleri hariç) Türkiye sıralamasına göre İstanbul ili hariç ilk on sırada yer alan Başmüdürlüklerin il merkezlerinde ve merkez nüfusu ellibinin üzerinde olan ilçe merkezlerinde bulunan lokal işyerlerinde fiilen görev yapanlara temel ücretinin yüzde beşi tutarında ilave ücret ödenir. Bu ödeme her yıl bilançonun yayınlanmasını müteakip ücretlere yansıtılır.

b)   Personelden; Posta İşleme, Kargo İşleme, Posta İşleme ve Dağıtım, Posta Dağıtım, Kargo Dağıtım ve birinci sınıf PTT merkezlerinde fiilen görev yapan Şef ve Müdürlere temel ücretlerinin yüzde beşi tutarında ilave ödeme yapılır.

Fazla Çalışma ücreti

MADDE 12 – (1) Hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak amacıyla zorunlu durumlarda, ayda 50 saati aşmamak üzere fazla çalışma yaptırılabilir. Haftalık 40 saati aşan çalışma süreleri fazla çalışmadır.

(2)  Yaptırılan fazla çalışmanın her saati için, personele ödenen temel ücretin saat başına
düşen miktarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir. Saat başına düşen miktar Temel ücretin
ikiyüzkırka bölünmesi suretiyle bulunur. Ancak, resmi ve dini bayram tatillerinde bu ücret
yüzde elli oranında artırılır.

(3)            Merkez Teşkilatında Genel Müdüre doğrudan bağlı olarak çalışan birimlerin Yöneticileri için Genel Müdür, Daire Başkanları için ilgili Genel Müdür Yardımcısı, diğer personel için ilgili daire başkanı ve ilgili birim yöneticisi, Taşra Teşkilatında Başmüdür onayı ile personele fazla çalışma yaptırılabilir.

(4)            Çalışma saatlerinin içinde ve dışında yürütülen nöbet hizmetleri fazla çalışma sayılmaz. Taşra Teşkilatında nöbetli çalışan personelin aylık çalışma süresinin 192 saati aşması halinde, aşan süreler için fazla çalışma ücreti ödenir.

(5)  Hizmetiçi ve dışı eğitimde geçen süreler fazla çalışma kapsamında değildir.

Sosyal yardımlar

MADDE 13 – (1) Aile yardımı;

a)         Her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan ücret almayan eşi için personele, 16 yaşından büyüklere uygulanan brüt asgari ücret tutarının yüzde yirmisi oranında eş yardımı ödenir.

b)   Personel, eş için ödenen yardıma evlendiğine ilişkin belgeyi ibraz ettiği tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır.

c)   Personele eş için ödenen aile yardımı, eşinden boşanma veya eşinin ölümü
hallerinde sona erer.

(2) Doğum yardımı;

a) Personelin çocuğunun dünyaya gelmesi halinde, kendisine veya eşine 16 yaşından büyüklere ödenen brüt asgari ücret tutarının yüzde ellisi oranında doğum yardımı yapılır.

 

 

 

(3)  Ölüm yardımı;

a)        Personelin; eş ve çocuğunun ölümü halinde iki aylık, kendisinin ölümü halinde dört aylık sözleşme temel ücreti üzerinden ölüm yardımı yapılır.

b)       Personelin ölümü halinde ölüm yardımı eş veya çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine yapılır.

(4)  Yemek yardımı;

a) Yemek çıkarılan birimlerde, personelin yemek ücreti PTT tarafından karşılanır. Yemek çıkarılmayan birimlerde ise personelin fiilen çalıştığı gün sayısı kadar, 16 yaşından büyüklere ödenen brüt asgari ücret tutarının binde beşi oranında günlük yemek yardımı takip eden ayda maaş ile birlikte ödenir.

(5)  Sağlık yardımları;

a) Personel ile bakmakla yükümlü bulundukları aile bireylerinin muayene ve tedavileri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat esas alınarak yürütülür.

(6)  Diğer sosyal haklar;

a) Personel; lojman, kreş, misafirhane ve benzeri sosyal tesislerden, Yönetim Kurulu’nca belirlenen bedel karşılığında yararlandırılır.

DÖRDÜNCÜ BOLUM Çeşitli Hükümler

Geçici görevliler

MADDE 14 – (1) Başka kurumda geçici görevli olarak çalışan personele temel ücret, aile yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı ve kıdem ücreti dışında herhangi bir ücret ödenmez.

Deneme süresindeki personel

MADDE 15 – (1) İlk defa işe başlayan ve kendisiyle dört aylık deneme sözleşmesi imzalanmış personele bu sözleşme döneminde; temel ücret, aile yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı ve yemek yardımı dışında herhangi bir ücret ödenmez.

Yıllık ücret artışından yararlandırmama

MADDE 16 – (1) Yıllık ücret artışından yararlandırmama cezası alan personel, bir veya iki yıl süre ile sınırlı olmak üzere ücret artışlarından yararlandınlmayarak ücreti dondurulur. Cezanın bitimini müteakip yapılacak artışlar, ücretin dondurulmamış tutarı üzerinden yapılır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu usul ve esaslar, Yönetim Kurulu’nun 8/10/2013 tarihli ve 40 sayılı karan ile yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu usul ve esasları Genel Müdür yürütür.

 

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ DENEME SÖZLEŞMESİ

EK:1

Taraflar, tanımlar

MADDE l-(l)PTTile……………………………………………………………… arasında aşağıdaki şartlarla

işbu deneme sözleşmesi düzenlenmiştir.

(2) Sözleşmede geçen “PTT” deyimi Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini, “Yönetim Kurulu” deyimi “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Yönetim Kurulunu”, “sözleşme” deyimi “deneme sözleşmesini”, “personel” deyimi ise yukarıda ismi yazılı olan ve PTT ile bu sözleşmeyi imzalayan kişiyi ifade eder.

Pozisyonu

MADDE  2-  (1) Personelin pozisyonu  ………………………………………………….   olup, 9/5/2013

tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca idari hizmet sözleşmeli personel statüsünde çalışır.

Deneme süresi

MADDE 3 – (1) Deneme süresi, açıktan ilk defa atanan personelin, atandığı pozisyonun gerektirdiği görev ve sorumlulukları gereğince yerine getirip getiremediğine karar vermek için uygulanan dört aylık süredir.

(2)       Bu deneme sözleşmesi …./…… /20…. – …./…./20…. tarihleri arasında geçerlidir.

(3)       Personelin bağlı olduğu birim yöneticisi, dört aylık sürenin bitiminden en geç onbeş gün önce personelin verimliliği, performansı, görevine ve etik ilkelere bağlılığı, işyerindeki uyumu, iş disiplini ve benzeri hususları içeren bir değerlendirme raporu düzenler.

(4)       Dört aylık deneme süresi sonunda atandığı pozisyonun gerektirdiği nitelik ve özel şartları taşıdığına karar verilenlerle cari yılsonuna kadar idari hizmet sözleşmesi imzalanır.

Personelin sorumlulukları

MADDE 4- (1) Personel PTT tarafından gösterilecek görev yerlerinde mer’i mevzuat ve talimatlar çerçevesinde;

a)       Pozisyonu ile ilgili görevlerini zamanında, en iyi şekilde yapmayı,

b)  Sorumluluklarını yerine getirmeyi,

c)       Çalışma saatleri içerisinde görevinin başında bulunmayı ve bu süre içerisinde görevinin dışında başka bir işle uğraşmamayı,

ç) Görevlerini kurumsal etik politikasma uygun olarak tarafsızlık, dürüstlük ve adalet ilkeleri çerçevesinde yürütmeyi,

d)   Müşterilere mevzuat, Yönetim Kurulunca belirlenen ilkeler ve nezaket kuralları
çerçevesinde her türlü kolaylığı gösterecek şekilde davranmayı,

e)      Görevlerini ifa ederken PTT’nin menfaatlerini korumayı ve PTT’yi zarara uğratacak her türlü eylem ve işlemden kaçınmayı,

f)       Hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarında, iş ilişkilerinde PTT’yi temsil ettiği bilinciyle hareket etmeyi,

 

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ DENEME SÖZLEŞMESİ

g) PTT’nin menfaatlerinin ihlali ve zararına neden olan herhangi bir fiil ve davranışı

öğrendiği takdirde, keyfiyeti derhal amirlerine haber vermeyi,

ğ) Mal beyanında, şahsi hallerinde ve iletişim bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri

bildirmeyi,

h) Görevi nedeniyle kendisine verilen veya zimmetli olarak teslim edilen para ve para

niteliğindeki değerleri PTT tarafından belirtilen usullere göre muhafaza etmek, mülkiyeti

PTT’ye ait her türlü nesneleri özenle kullanmayı ve sözleşmesinin sona ermesi veya başka bir

iş yerine nakli halinde sorumlu personele derhal zimmetle teslim etmeyi,

ı) Kasıt, kusur veya ihmali sonucu PTT’nin mal, para ve para hükmündeki değerlerinin zarar

görmesi durumunda, bu zararı ödemeyi,

kabul eder.

(2) Personel iletişim ve adres bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri, otuz gün içinde

PTT’ye yazılı olarak bildirir. Bildirmediği takdirde bilinen en son adresine yapılacak her türlü

tebligatı tebellüğ etmiş sayılır.

Görev yerinin değiştirilmesi

MADDE 5- (1) Personel, PTT tarafından hizmetin gereği olarak görev yerinin değiştirilmesini kabul eder.

Çalışma saatleri ve fazla çalışma

MADDE 6- (1) Haftalık çalışma süresi kırk saat olup, günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Yönetim Kurulunun belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde fazla çalışma yaptırılabilir. Ancak, haftada en az bir gün izin verilmesi zorunludur.

Eğitim

MADDE 7- (1) Personel, mesleki eğitim amaçlı yapılacak olan eğitimlere katılmayı kabul eder. Bu eğitimler iş saatleri dışında olsa dahi personel fazla mesaiye hak kazanamaz.

Ücret

MADDE 8- (1) Brüt temel ücret, Yüksek Planlama Kurulu’nca tespit edilen limitlere göre belirlenmiştir.

(2)  Personele; ……………………………………………… pozisyonu ile yapacağı hizmete karşılık her

ay  ………………………………………………..   TL brüt temel ücret ödenir.  Ödemeler her ayın

onbeşinde peşin yapılır.

(3)  Ölüm hariç olmak üzere, diğer aynlmalarda personelin görevden ayrıldığı tarihten sonraki
günlere ait hak etmediği ücretler gün hesabıyla geri alınır.

Harcırah

MADDE   9-   (1)   Personele;   yer   değiştirmeler,   geçici   görevlendirmeler   ve   yurtdışı görevlendirmelerinde, 6245 sayılı Harcırah Kanunu .hükümleri çerçevesinde harcırah ödenir. (2) İlk defa göreve başlayan personele harcırah ödenmez.

 

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ DENEME SÖZLEŞMESİ

İzin

MADDE 10- (1) Personele; bu sözleşme dönemi içerisinde yıllık izin verilmez. Ancak, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelikte öngörülen mazeret izinlerine ilişkin hükümler saklıdır.

Sosyal güvenlik

MADDE 11- (1) Personel; sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalıdır.

Yasaklar

Madde 12- (1) Personelin;

a)      PTT’yi ilgilendiren konular hakkında basına ve her türlü iletişim kanallarına bilgi veya demeç vermesi,

b)  Görevi içinde veya dışında her ne şekilde olursa olsun görevi ile ilgili unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlaması ve aracılıkta bulunması,

c)      Tarafsızlığını, performansını, kararını, görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı hediye kabul etmesi,

ç) PTT hizmet ve faaliyetleri ile ilgili gizli bilgileri, müşteri ve anlaşmalı kuruluşlara ait sırları açığa vurması,

d) Görevlerini aksatacak ya da etkileyecek başka bir iş veya hizmette çalışması,

e)      Toplu halde görevden çekilmesi, boykot ve greve katılması, hizmetleri yavaşlatacak veya aksatacak eylem ve hareketlerde bulunması,

f)       Siyasi faaliyette bulunması ve siyasi partilere üye olması, yasaktır.

Sözleşmenin sona ermesi

MADDE 13- (1) Sözleşmenin 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca hakkında düzenlenen değerlendirme raporu olumsuz olan personelin sözleşmesi yenilenmeyerek ilişiği kesilir.

(2)   Deneme süresi içerisinde uyarma ve kınama cezası dışındaki disiplin cezalarını gerektirir davranışlarda bulunanların deneme süresi sonu beklenmeksizin birim yöneticisinin teklifi, merkez teşkilatında ilgili daire başkanlığının, taşra teşkilatında ise başmüdürlüğün görüşü üzerine atamaya yetkili makamın onayı ile PTT ile ilişikleri kesilir.

(3)   Personelden;

 

a)   İzinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz beş gün veya sözleşme dönemi içerisinde kesintili on gün göreve gelmeyenlerin,

b)  Görev yerinin değişmesi durumunda, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelikte belirtilen sürelerde yeni görevine başlamayanların,

c)       Bu sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bulunanların, sözleşmesi feshedilir.

 

(4)   Görevinden ayrılmak isteyen personel, çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Çekilme isteği otuz gün içerisinde onaylanmayan personel görevinden çekilmiş sayılır.

(5)   Personelin ölümü halinde sözleşme sona erer.

 

 

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ DENEME SÖZLEŞMESİ


 

Çeşitli hükümler

MADDE 14- (1) Bu deneme sözleşmesinde açıkça hükme bağlanmayan hususlarda; 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik ve Yönetim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar uygulanır.

(2)        PTT personelini ilgilendiren mevzuatta herhangi bir değişiklik yapılması durumunda, personel bu sözleşmenin yenilenmesine ya da ek sözleşme yapılmasına gerek kalmaksızın söz konusu değişiklikleri kabul eder.

(3)        Bu deneme sözleşmesinden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

(4)    Bu deneme sözleşmesi iki nüsha olarak düzenlenmiş ve …./…/20…. tarihinde
imzalanarak bir nüshası personele verilmiştir.

 

PERSONEL PTT YETKİLİLERİ
   
(İmza) (İmza) (İmza)
Ad Soyad Ad Soyad  Ad Soyad
TC KimlikNo Unvanı  Unvanı
Telefon No  
ikametgâh Adresi Şirket Adresi
ElektronikPosta

Adresi

   

 

 

PTT A.Ş. GENEL MUDURLUGU PERSONELİ                                     

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMESİ                                                    

EK: 2

Taraflar, tanımlar

MADDE 1- (1) PTT ile…………………………………………………………. arasında aşağıdaki şartlarla

işbu idari hizmet sözleşmesi düzenlenmiştir.

(2) Sözleşmede geçen “PTT” deyimi Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini, “Yönetim Kurulu” deyimi “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Yönetim Kurulunu”, “sözleşme” deyimi “idari hizmet sözleşmesini, “personel” deyimi ise yukarıda ismi yazılı olan ve PTT ile bu sözleşmeyi imzalayan kişiyi ifade eder.

Pozisyonu

MADDE  2- (1) Personelin pozisyonu  …………………………………………………..  olup, 9/5/2013

tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca idari hizmet sözleşmeli personel statüsünde çalışır. Personelin pozisyonunun değiştirilmesi halinde kendisi ile yeni bir sözleşme imzalanır.

Personelin sorumlulukları

MADDE 3- (1) Personel PTT tarafından gösterilecek görev yerlerinde mer’i mevzuat ve talimatlar çerçevesinde;

a)       Pozisyonu ile ilgili görevlerini zamanında, en iyi şekilde yapmayı,

b)  Sorumluluklarını yerine getirmeyi,

c)       Çalışma saatleri içerisinde görevinin başında bulunmayı ve bu süre içerisinde görevinin dışında başka bir işle uğraşmamayı,

ç) Görevlerini kurumsal etik politikasına uygun olarak tarafsızlık, dürüstlük ve adalet ilkeleri çerçevesinde yürütmeyi,

d)    Müşterilere mevzuat, Yönetim Kurulunca belirlenen ilkeler ve nezaket kuralları
çerçevesinde her türlü kolaylığı gösterecek şekilde davranmayı,

e)      Görevlerini ifa ederken PTT’nin menfaatlerini korumayı ve PTT’yi zarara uğratacak her türlü eylem ve işlemden kaçınmayı,

f)       Hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarında, iş ilişkilerinde PTT’yi temsil ettiği bilinciyle hareket etmeyi,

g)  PTT’nin zararına neden olan herhangi bir fiil ve davranışı öğrendiği takdirde, keyfiyeti
derhal yetkili amirlerine haber vermeyi,

ğ) Mal beyanında, şahsi hallerinde ve iletişim bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri

bildirmeyi,

h) Görevi nedeniyle kendisine verilen veya zimmetli olarak teslim edilen para ve para

niteliğindeki değerler ile mülkiyeti PTT’ye ait her türlü nesneleri özenle kullanmayı ve

sözleşmesinin sona ermesi veya başka bir iş yerine nakli halinde sorumlu personele derhal

zimmetle teslim etmeyi,

ı) Kasıt, kusur veya ihmali sonucu PTT’nin mal, para ve para hükmündeki değerlerinin zarar

görmesi durumunda, bu zararı ödemeyi,

kabul eder.

 

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

(2) Personel iletişim ve adres bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri, otuz gün içinde PTT’ye yazılı olarak bildirir. Bildirmediği takdirde bilinen en son adresine yapılacak her türlü tebligatı tebellüğ etmiş sayılır.

Görev yerinin değiştirilmesi

MADDE 4- (1) Personel, PTT tarafından hizmetin gereği olarak görev yerinin değiştirilmesini kabul eder.

(2) Personel, bulunduğu il sınırlan içerisinde üç yılını doldurmadan başka bir ile nakil talebinde bulunamaz.

Çalışma saatleri ve fazla çalışma

MADDE 5- (1) Haftalık çalışma süresi 40 saat olup, günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Yönetim Kurulunun belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde fazla çalışma yaptırılabilir. Ancak, haftada en az bir gün izin verilmesi zorunludur.

Eğitim

MADDE 6- (1) Personel, mesleki eğitim amaçlı yapılacak olan eğitimlere katılmayı kabul eder. Bu eğitimler iş saatleri dışında olsa dahi personel fazla mesaiye hak kazanamaz.

Ücret

MADDE 7- (1) Brüt temel ücret, Yüksek Planlama Kurulu’nca tespit edilen limitlere göre belirlenmiştir.

(2)  Personele; ………………………………………………  görev unvanı ile yapacağı hizmete karşılık

her ay …………………………………………………  TL brüt temel ücret ödenir. Ödemeler her ayın

onbeşinde peşin yapılır.

(3)   PTT’de fiilen çalıştığı günlerle orantılı olarak Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda ikramiye ile performans değerlendirme ve yönetim sistemi uyarınca aranan şartlan sağlaması durumunda performans ücreti ödenebilir.

(4)   PTT Yönetim Kurulunca belirlenen usul ve esaslara göre, personelin ücretinde değişiklik ve ilave ödemeler yapılabilir.

(5)   Ölüm ve emeklilik hariç olmak üzere, diğer ayrılmalarda personelin görevden ayrıldığı tarihten sonraki günlere ait hak etmediği ücret ve ikramiyeler gün hesabıyla geri alınır.

Harcırah

MADDE 8- (1) Personele; yer değiştirmeler, geçici görevlendirmeler ve yurtdışı görevlendirmelerinde, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde harcırah ödenir.

İzin

MADDE 9- (1) Personele; Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde izin verilir.

 

PTT A.Ş. GENEL MUDURLUGU PERSONELİ                                     

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

Sosyal güvenlik

MADDE 10- (1) Personel; sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (…) bendi kapsamında sigortalıdır.

Sözleşmenin süresi

MADDE 11- (1) Bu sözleşme …./…… /20…. – …./…./20…. tarihleri arasında geçerlidir.

(2) Sözleşme süresinin sona ermesi halinde, fesih kararı alınmadıkça, personel meydana gelecek ücret artışından yararlandırılmak suretiyle sözleşme yenilenmiş sayılır.

Yasaklar

Madde 12- (1) Personelin;

a)  PTT’yi ilgilendiren konular hakkında basına ve her türlü iletişim kanallarına bilgi veya
demeç vermesi,

b) Görevi içinde veya dışında her ne şekilde olursa olsun görevi ile ilgili unvan ve yetkilerini
kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlaması ve aracılıkta
bulunması,

c)  Tarafsızlığım, performansını, kararını, görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali
bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı hediye kabul etmesi,
ç) PTT hizmet ve faaliyetleri ile ilgili gizli bilgileri, müşteri ve anlaşmalı kuruluşlara ait sırları
açığa vurması,

d) Görevlerini aksatacak ya da etkileyecek başka bir iş veya hizmette çalışması,

e) Toplu halde görevden çekilmesi, boykot ve greve katılması, hizmetleri yavaşlatacak veya
aksatacak eylem ve hareketlerde bulunması,

f)  Siyasi faaliyette bulunması ve siyasi partilere üye olması,
yasaktır.

Sözleşmenin sona ermesi

MADDE 13- (1) Bu sözleşme, personelin;

a)     İstekle ayrılma,

b) Emeklilik, malullük, ölüm,

c) Yaş haddi (dağıtıcı ve başdağıtıcılarda 60 yaş, diğer personel için 65 yaş),
ç) Göreve alınma şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi,

d) Personelin ehliyetsizliği ve kifayetsizliğinin tespit edilmesi,

e)     Sözleşmenin yenilenmemesi,

■■•”■                                                                     ■..                                                                                                     ■

f) Disiplin cezası sonucu işten çıkartılması,
hallerinde sona erer.

(2)  Personelin;

a)  İzinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz beş gün veya sözleşme
dönemi içerisinde kesintili on gün göreve gelmemesi,

b)  Görev yerinin değişmesi durumunda, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelikte belirtilen sürelerde yeni görevine başlamaması,

c)      Bu sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bulunması, hallerinde PTT tarafından sözleşmesi derhal feshedilir.

(3) PTT, sözleşmenin feshi kararı alması durumunda en geç onbeş gün içinde, fesih sebebini
açık şekilde belirterek personele yazılı olarak bildirir. Sözleşme, bildirimin yapıldığı tarihte
feshedilmiş sayılır.

 

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

(4) Görevinden ayrılmak isteyen personel, çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Çekilme isteği otuz gün içerisinde onaylanmayan personel görevden ayrılabilir.

İş sonu tazminatı

MADDE 14- (1) PTT ile ilişiği kesilen personele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4

üncü  maddesinin  (B)   fıkrası   kapsamında  istihdam  edilenlere  ilişkin  usul  ve  esaslar

çerçevesinde hesaplanan iş sonu tazminatı ödenir.

(2) Haklarında işten çıkarma cezasını gerektiren bir kusur nedeniyle disiplin soruşturması

devam edenler ile disiplin soruşturması sonucunda işten çıkarma cezası verilerek PTT ile

ilişiği kesilenlere ve çekilme isteği onaylanmadan görevini terk edenlere iş sonu tazminatı

ödenmez. Diğer sebeplerle ilişiği sona erenlere ise iş sonu tazminatı ödenir.

Çeşitli hükümler

MADDE 15- (1) Bu sözleşmede açıkça hükme bağlanmayan hususlarda; 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik ve Yönetim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar uygulanır.

(2)           PTT personelini ilgilendiren mevzuatta herhangi bir değişiklik yapılması durumunda personel, bu sözleşmenin yenilenmesine ya da ek sözleşme yapılmasına gerek kalmaksızın söz konusu değişiklikleri kabul eder.

(3)    Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

(4)           Bu sözleşme iki nüsha olarak düzenlenmiş ve …/…./20…. tarihinde imzalanarak bir nüshası personele verilmiştir.


 

 


 

PERSONEL PTT YETKİLİLERİ
(İmza) (İmza) (İmza)
Ad Soyad Ad Soyad Ad Soyad
TC KimlikNo Unvanı Unvanı
Telefon No Şirket Adresi Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi
ikametgâh Adresi
ElektronikPosta

Adresi

No:2 Ulu

No: Ulus/Altındağ- ANKARA

 

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

TEMEL ÜCRET TABLOSU

(2013)

 

POZİSYON

TEMEL ÜCRET

AVUKAT

3.400,00

MÜHENDİS

3.400,00

MİMAR

3.400,00

TEKNİKER

2.000,00

GİŞE GÖREVLİSİ (MEMUR)

2.000,00

DAĞITICI

2.000,00

 

EK: 3

Yorumlar

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir