PTT İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Alımı 11-10-2013 Kılavuzu

PTT A.Ş.’DE İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMI
HAKKINDA BİLGİLENDİRME KILAVUZU

BİRİNCİ BÖLÜM
PERSONEL ALIMI

İstihdam şekli
PTT A.Ş. personeli, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki
hükümlerine tabi olmaksızın idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir. PTT A.Ş.’de görev
yapan idari hizmet sözleşmeli personelin hak, yükümlülük ve sorumlulukları ile işe alma,
unvan, pozisyon sayısı, atama, görevlendirme, eğitim, terfi, görevde yükselme, izin,
ödüllendirme, disiplin, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi veya sona erdirilmesi ve diğer
özlük haklarına ilişkin işlemler Bakanlar Kurulunca 04.10.2013 tarih ve 28785 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari
Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

Yönetmelik için tıklayınız.

İşe başlama süresi
Herhangi bir göreve açıktan atanan personel,
atama onayının kendisine tebliğ edildiği tarihten
itibaren onbeş gün içerisinde atandıkları yerdeki
göreve başlamak zorundadır. Askerlik hariç, mücbir
sebepler dışında, bu süre içinde görevlerine başlamayanların atamaları iptal edilir. Belge ile
ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde
atama işlemi iptal edilir.

Deneme süresi ve idari hizmet sözleşmesi
1-) Açıktan ilk defa atanan personel ile dört ay süreli deneme sözleşmesi imzalanır.
2-) Personelin bağlı olduğu birim yöneticisi, dört aylık sürenin bitiminde
değerlendirme raporu düzenleyerek insan kaynakları birimine aktarır. Hakkında düzenlenen
rapor olumsuz olan personelin sözleşmesi yenilenmeyerek PTT ile ilişiği kesilir.
3-) Ayrıca, deneme süresi içerisinde uyarma ve kınama cezası dışındaki disiplin
cezalarını gerektirir davranışlarda bulunanların deneme süresi sonu beklenmeksizin PTT ile
ilişikleri kesilir.
4-) Deneme süresi sonunda atandığı pozisyonun gerektirdiği nitelik ve özel şartları
taşıdığına karar verilenlerin müteakip sözleşmesi cari yılsonuna kadar yapılır.
5-) Personel ile imzalanacak müteakip sözleşmeler, takvim yılı itibarıyla yıllık olarak
düzenlenir. Sözleşme süreleri sona eren personelin idari hizmet sözleşmeleri, fesih kararı
alınmadıkça, meydana gelecek ücret artışından yararlanmak suretiyle yenilenmiş sayılır.

2

İKİNCİ BÖLÜM
PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Görev ve Yetkiler
1-) Personel; görevini, haiz olduğu yetkileri kullanmak
suretiyle, zamanında ve en iyi şekilde yerine getirmekle
yükümlü olup, görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden,
yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından sorumludur.
Yetkiler kullanılırken ilgili kanun, yönetmelik, genelge ve talimatlara dayanılır.
2-) Personelin kastı, kusur veya ihmali sonucu PTT’nin mal, para ve para hükmündeki
değerlerinin zarar görmesi durumunda, bu zararın ilgili personelden tahsili esastır. Zararın
tazmininde genel hükümler uygulanır.
3-) Personelin, çalışma saatleri içerisinde görevinin başında bulunması ve bu süre
içerisinde görevinin dışında başka bir işle uğraşmaması esastır.

Sorumluluklar
 Müşterilerle iyi ilişkiler:
Personel, hizmet sunumunda müşterilere Yönetim Kurulunca belirlenen ilkeler,
nezaket kuralları ve mevzuat çerçevesinde her türlü kolaylığı gösterecek şekilde
davranmakla sorumludur.

 Etik ilkelere bağlılık:
Personel görevlerini kurumsal etik politikasına uygun olarak tarafsızlık, dürüstlük
ve adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.

 Kurumsal stratejilere bağlılık:
Personel, görevlerini ifa ederken kurumsal stratejilere uygun hareket etmek, PTT
menfaatlerini korumak ve PTT’yi zarara uğratacak her türlü eylem ve işlemden kaçınmak
zorundadır.

 Davranış ve iş ilişkileri:
Personel, hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarında, iş ilişkilerinde PTT’yi temsil
ettiği bilinciyle hareket etmek ve bu görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu
göstermek zorundadır.

 Mal bildirimi:
Personel, kendileri ve eşleri ile velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve
taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca mal
bildiriminde bulunmakla yükümlüdür.

 İhbar yükümlülüğü:
Personel, PTT’nin zararına neden olan herhangi bir fiil ve davranışı öğrendiği
takdirde, keyfiyeti derhal yetkili amirlerine haber vermek zorundadır.

3

 Kanunsuz emirlere uymamak:
1-) Personel, amirinden aldığı emri yerine getirmekle görevlidir. Ancak,
amirinden aldığı emri Anayasa, kanun, tüzük, Yönetmelik ve genelge hükümlerine aykırı
görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar
eder ve bu emrini yazı ile yenilerse emri yerine getiren sorumlu olmaz, sorumluluk emri
verene aittir.
2-) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir şekilde yerine getirilemez. Yerine getiren
personel sorumluluktan kurtulamaz.

 Şahsi hallerde meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi:
Personel; ikametgâh adresi ve iletişim bilgileri ile evlenme, boşanma, nüfus bilgileri,
doğum, ölüm gibi hallerde meydana gelecek her türlü değişikliği otuz gün içerisinde birimine
bildirmekle yükümlüdür. Değişen iletişim adresini bildirmediği takdirde bilinen en son
adresine yapılacak her türlü tebligatı tebellüğ etmiş sayılır.

 Devir ve teslim zorunluluğu:
Personel, kendisine verilen veya zimmetli olarak teslim edilen para ve para
niteliğindeki değerler ile mülkiyeti PTT’ye ait her türlü nesneleri iş yerinde özenle
kullanmak ve sözleşmesinin sona ermesi veya başka bir iş yerine nakli halinde sorumlu
personele derhal zimmetle teslim etmek zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HAKLAR VE YASAKLAR

Haklar
 İş güvencesi hakkı:
Yönetmelikte belirtilen haller dışında personelin
sözleşmesine son verilemez.

 Sosyal güvenlik hakkı:
09/05/2013 tarih ve 6475 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı maddesindeki hükümler saklı
kalmak kaydıyla sözleşmeli personel 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendi hükümleri (SSK ile ilişkili) ile 25/8/1999 kabul tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik
Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir.

 İzin Hakkı:
Personel, Yönetmelikte belirtilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptir.

 Sendikal faaliyette bulunma hakkı:
Yöneticiler, denetim personeli ve avukatlar dışındaki PTT personeli, 25/6/2001
tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümlerine
tabi olup, anılan Kanunda belirtilen hükümler uyarınca, sendika kurabilir ve bunlara (memur
sendikalarına) üye olabilir.

4

 Dernek kurma hakkı:
Personel, aralarında dayanışmayı sağlamak ve müşterek haklarını korumak amacıyla
4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca dernek kurabilir ve
bunlara üye olabilir.

 Müracaat, şikâyet ve dava açma hakkı:
Personel, PTT ile ilgili veya şahsi işlerinden dolayı müracaat, amirleri veya birimleri
tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet ve yargı yoluna
başvurma hakkına sahiptir.

 İsteği ile görevden ayrılma hakkı:
Personel, sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde
görev yaptığı birime önceden yazılı olarak bildirmek
suretiyle görevinden ayrılma hakkına sahiptir.

Yasaklar
 Basına bilgi veya demeç verme yasağı:
Genel Müdürün yetkili kılacağı görevliler dışında hiçbir personel, PTT’yi ilgilendiren
konular hakkında basına ve her türlü iletişim kanallarına bilgi veya demeç veremez.

 Menfaat sağlama ve hediye alma yasağı:
1-) Personelin, görevi içinde veya dışında her ne şekilde olursa olsun görevi ile
ilgili unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine
menfaat sağlaması ve aracılıkta bulunması yasaktır.
2-) Personelin, tarafsızlığını, performansını, kararını, görevini yapmasını
etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan,
doğrudan ya da dolaylı hediye kabul etmesi yasaktır.
3-) Bu maddede öngörülen yasaklar, personelin eş ve çocukları için de geçerlidir.

 Gizli bilgileri açıklama yasağı:
Personelin, PTT hizmet ve faaliyetleri ile ilgili gizli bilgileri, müşteri ve
anlaşmalı kuruluşlara ait sırları açığa vurmaları görevlerinden ayrılmış olsalar dahi
yasaktır.

 Başka iş ve hizmet yasağı:
1-) Personel, idari hizmet sözleşmesi ile üstlenmiş olduğu görevlerini
aksatacak ya da etkileyecek başka bir iş veya hizmette çalışamaz ve 13/1/2011 tarihli
ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tacir veya esnaf sayılmasını
gerektirecek bir faaliyette bulunamaz.
(2) Personel, Genel Kurul kararı ile PTT ve iştiraklerinin yönetim kurulu
üyeliğine getirilebilir.
(3) Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler bu maddede öngörülen başka iş ve
hizmet yasağının kapsamı dışındadır.
a) Esas görevlerine halel gelmemesi ve Genel Müdür veya yetki vereceği diğer
amirlerin uygun görmesi şartıyla, her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görev
alınması.
5

b) Faaliyet konusu PTT’nin görev alanına girmeyen şirketlere, yönetici
olmamak kaydıyla ortak olunması (kollektif şirketlerde ortak veya komandit
şirketlerde komandite ortak olmak hariç).
c) Genel Müdürden izin alınmak kaydıyla, bilirkişilik ve hakemlik gibi
görevlerin yapılması.
ç) Üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla
kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel
kanunlarda belirtilen görevler ile Genel Müdür veya yetki vereceği amirden izin almak
kaydıyla yapılan insani ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar.
(4) Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenlerin sözleşmeleri feshedilir.

 Toplu eylem yasağı:
Personel, toplu halde görevden çekilemez, boykot ve grev yapamaz, hizmetleri
yavaşlatacak veya aksatacak eylem ve hareketlerde bulunamaz.

 Siyasi faaliyet yasağı:
Personel, siyasi faaliyette bulunamaz ve siyasi partilere üye olamaz. Ancak,
personelin genel ve yerel seçimlerde aday olabilmeleri ve seçilmeyenlerin durumu hakkında
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümleri
uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇALIŞMA SAATLERİ, İZİN VE ASKERLİK İŞLEMLERİ

Çalışma saatleri
Haftalık çalışma süresi kırk saattir. İş ve işyerinin
çalışma şartları dikkate alınarak tatil ve çalışma günleri,
günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile günlük
sekiz saatin üzerinde çalışmayı gerektiren hizmetlerdeki
çalışma şekillerinin tespitine Genel Müdür yetkilidir.
Personele haftada en az bir gün istirahat hakkı verilmesi
zorunludur.

Fazla çalışma
Yönetim Kurulunun belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde normal çalışma saatleri
dışında veya tatil günlerinde fazla çalışma yaptırılabilir.
İzin
1-) İlk defa göreve başlayan personele, PTT’de bir yıllık hizmet süresini doldurduktan
sonra;
a) Hizmeti bir yıldan on yıla kadar olanlara (on yıl dâhil) yirmi gün,
b) Hizmeti on yıldan fazla olanlara otuz gün, ücretli yıllık izin verilir.
2-) Sözleşme döneminde kullanılmayan izinler, sözleşmenin devamı halinde müteakip
sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait
kullanılmayan izin hakları düşer.

6

Askerlik İşlemleri
Muvazzaf askerlik hizmetini yapanlar
1-) Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınan personel askerlik
süresi boyunca ücretsiz izinli sayılır ve pozisyonu saklı tutulur.
2-) Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlayan personel otuz gün içerisinde PTT’deki
görevine dönmek için müracaat etmesi halinde göreve başlatılır. Bu süre içerisinde
müracaat etmediği takdirde PTT ile ilişiği kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
ÜCRET VE MALİ HAKLAR

Ücret ve mali haklar
1-) Sözleşme ücreti; temel ücret, ikramiye,
performans ücreti ve ilave ödemelerden oluşur.
Ücretler ile diğer mali ve sosyal haklar, Yönetim
Kurulunca belirlenir.
Sözleşme ücreti; her ayın onbeşinde peşin
olarak ödenir. Ay içinde ilk defa göreve
başlayanların ücret ve ikramiyeleri ise gün hesabı ile
takip eden ayın onbeşinde ödenir.
2-) İkramiye; fiilen çalışanlara Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında temel ücretinin
yarısı tutarında ödenir. Deneme süresi içerisinde ikramiye ödenmez.
3-) Beş yıllık hizmet süresini tamamlayan Personel ayrıca kıdem ücreti almaya hak
kazanmaktadır.
4-) Yemek çıkarılan birimlerde, personelin yemek ücreti PTT tarafından karşılanır.
Yemek çıkarılmayan birimlerde ise personelin fiilen çalıştığı gün sayısı kadar, 16 yaşından
büyüklere ödenen brüt asgari ücret tutarının binde beşi oranında günlük yemek yardımı
takip eden ayda maaş ile birlikte ödenir.
5-) İstanbul ile PTT’nin faaliyet içi gelirlerine göre ilk on sıralamaya giren
illerde görev yapan Personele ayrıca ilave ödeme yapılır.
6-) Ayrıca evli ve eşi çalışmayan Personele eş yardımı, doğum halinde doğum yardımı,
ölüm halinde ölüm yardımı yapılır.
7-) Personel; lojman, kreş, misafirhane ve benzeri sosyal tesislerden, Yönetim
Kurulu’nca belirlenen bedel karşılığında yararlandırılır.
8-)Personel; üyelerin mali birikimlerini nemalandırarak tasarruflarının
değerlendirilmesine yardımcı olmak, krediler açmak ve sair hizmetler sunmak amacıyla
kurulmuş olan Biriktirme Yardım Sandığına belirli bir aidat karşılığında üye olabilmektedir.
9-) Personel belirli bir aidat karşılığında PTT Vakfı’na üye olarak, vakfın sağlık, sosyal
ve kültürel alanlarda vermiş olduğu hizmetlerden faydalanabilmektedir.
10-) Personel ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin sağlık harcamalarına destek
olmak amacıyla kurulmuş olan Sağlık Yardım Sandığına cüz’i bir aidat karşılığında üye
olunmakta ve sağlık harcamalarının SGK tarafından ödenmeyen tutarlarının önemli bir kısmı
sandık tarafından ödenmektedir.
Örnek ücret tablosu için tıklayınız.

7

ALTINCI BÖLÜM
PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE ÖDÜL

Performans değerlendirme
1-) Hizmetlerin, PTT hedefleri doğrultusunda, belirlenen standartlara uygun bir
şekilde etkin sunumu ve müşteri memnuniyetinin yükseltilmesini teminen; personelin
bireysel başarıları ölçülerek, işini ne kadar iyi yaptığını tespit etme, kendisine bildirme ve
gelişim planı oluşturma amacıyla performansı değerlendirmeye tabi tutulur.
2-) Performans değerlendirme sonuçları; ücret,
kariyer planlama, yer değiştirme, ödül ve eğitim
gibi süreçlerde kullanılır.

Ödül
PTT, personel ve/veya birimlerini motive etmek,
performanslarını takdir etmek, araştırmaya teşvik etmek ve
nihai olarak da yürütülen iş ve hizmetlerin maliyetlerini
azaltarak verim ve kaliteyi yükseltebilmek amacıyla toplam
personel sayısının yüzde ikisini aşmamak kaydıyla yılda en fazla
iki aylık sözleşme ücreti tutarında ödüllendirme yapabilir.

Kariyer Planlama

Görevde yükselme
Görevde yükselme personelin yetki ve sorumluluk
bakımından bir üst göreve atanmasıdır ve bunun için
aranılacak genel ve özel şartlar ile buna ilişkin usul ve
esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

Giriş kademesinde çalışan personelin yükselme basamakları aşağıdaki gibidir.

Gişe/Büro Görevlisi → Şef → Müdür → Başmüdür Yardımcısı → Başmüdür
Dağıtıcı → Başdağıtıcı → Şef → Müdür → Başmüdür Yardımcısı → Başmüdür
Mühendis/Mimar →Başmühendis →Teknik Müdür→Başmüdür Yardımcısı→Başmüdür
Avukat → Hukuk Müşaviri → I.Hukuk Müşaviri
Tekniker → Teknik Şef → Teknik Müdür → Başmüdür Yardımcısı→Başmüdür

8

Eğitim
1-) Personel, PTT’nin stratejik hedeflerinin ve
kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi, görevleriyle ilgili
pratik ve teorik bilgilerinin artırılması, görevine ilişkin
beceriler kazandırılması, davranışlarının olumlu yönde
geliştirilmesi suretiyle verimliliğinin artırılmasını
sağlamak amacıyla eğitime tabi tutulur.
2-) İlk defa işe başlayan personel görev yapacağı pozisyon ve alanla ilgili hizmet içi
eğitime tabi tutulur.
3-) Performans değerlendirme sonucunda eğitim ihtiyacı tespit edilen personel,
yetersiz olduğu hususlarda ayrıca ve öncelikle eğitime tabi tutulur.
4-) Eğitimler, PTT’ce veya başka kurumlarca düzenlenen programlara personelin
katılması suretiyle gerçekleştirilir.
5-) Personel, PTT’nin faaliyet alanıyla ilgili bilgi ve becerisini artırmak amacıyla
yurtdışı eğitimine gönderilebilir.

Yer değiştirme

Personel atandığı ilde üç yıl çalıştıktan sonra yer değiştirme suretiyle atama
isteğinde bulunabilir. Bu tür talepler işgücü norm ve ihtiyacı göz önünde bulundurularak
değerlendirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
PERSONELİN PTT İLE İLİŞİĞİNİN SONA ERME HALLERİ

İstekle ayrılma
1-) Personel yazılı olarak müracaat etmek suretiyle görevinden çekilme isteğinde
bulunabilir.
2-) Çekilmek isteyen personel, çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder.
Çekilme isteği otuz gün içerisinde onaylanmayan personel görevden ayrılabilir.
3-) Personel, kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin cari
yıl içinde kesintisiz beş gün veya kesintili on gün devam etmesi halinde yazılı müracaat şartı
aranmaksızın çekilmiş sayılır.

Emeklilik, malullük, ölüm
İstek ve malullük gibi sebeplerden emekliye ayrılma veya ölüm hallerinde personelin
PTT ile ilişiği kesilir.

Yaş haddi
Dağıtım hizmetlerinde görev yapan dağıtıcı ve başdağıtıcı personelin altmış, diğer
personelin ise altmışbeş yaşını tamamlaması halinde, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca
kanuni hakları verilmek suretiyle PTT ile ilişiği kesilir.

9

Göreve alınma şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi
Personelin göreve alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan
anlaşılması veya görevleri sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde
Yönetim Kurulu Kararı ile ilişiği kesilir.

Personelin ehliyetsizliği ve kifayetsizliğinin tespit edilmesi
Yapılan tüm uyarılara rağmen, PTT’nin hiçbir biriminde hizmetinden istifade edilmesi
imkânı kalmayan, ehliyetsizliği ve kifayetsizliği denetçi raporu ile sabit olan personelin
Yönetim Kurulu Kararı ile ilişiği kesilir.

Disiplin cezası sonucu işten çıkartılması
İşten çıkartılma cezası alan personelin sözleşmesi feshedilir.

İş sonu tazminatı
1-) PTT ile ilişiği kesilen personele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilenlere ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde
hesaplanan iş sonu tazminatı ödenir.
2-) İş sonu tazminatına hak kazanılabilmesi için PTT’de fiilen (askerlik ve doğum
dışında) kesintisiz en az 2 yıl çalışmak gerekmektedir.

3-) Haklarında işten çıkarma cezasını gerektiren bir kusur nedeniyle disiplin
soruşturması devam edenler ile disiplin soruşturması sonucunda işten çıkarma cezası
verilerek PTT ile ilişiği kesilenlere ve çekilme isteği onaylanmadan görevini terk edenlere iş
sonu tazminatı ödenmez. Diğer sebeplerle ilişiği sona erenlere ise iş sonu tazminatı ödenir.
4-) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında
çalışmakta iken idari hizmet sözleşmeli personel statüsüne geçenlerden 5510 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olanların geçmiş hizmet
süreleri, iş sonu tazminatına hak kazanmada ve hesabında dikkate alınır.

BİZİMLE ÇALIŞMAYA BEKLİYORUZ!..

Yorumlar

3 Yorum

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir