PTT İŞTİRAKİYLE KURULACAK ANONİM ŞİRKETE ORTAKLIĞA DAVET İLANI

PTT İŞTİRAKİYLE KURULACAK ANONİM ŞİRKETE ORTAKLIĞA DAVET İLANI

Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünden:

Ankara’da ayrı bir özel hukuk tüzel kişiliğini haiz; Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’nün iştiraki ile yerli ve yabancı bir veya birkaç ortağın veya yabancı ortak tarafından kurulmuş yerli ortağın bulunduğu yeni bir şirket kurulacaktır.

Kurulacak şirket ile posta ve paralı posta hizmetleri sistem, cihaz, alet ve edevatı, personelsiz posta kabul ve teslim cihazları, ATM’ler (Automated Teller Machine) ile çeşitli tipte modern posta ürünleri üretimi konusunda ileri teknolojiye sahip ve uluslararası pazarda pay sahibi olan ortaklarla, bölge ve Türkiye’nin önemli bir üretim merkezi haline getirilerek iç ve dış pazara ait taleplerin karşılanması amaçlanmaktadır.

Ortaklık Esasları

1 – İştirak olunacak şirket türü; Anonim Şirkettir.

2 – Şirketin ortaklık yapısı; PTT, yerli ortak veya ortaklar, yabancı ortak veya ortaklardan veya yabancı ortak tarafından kurulmuş yerli ortaklardan oluşacaktır. Kurulacak şirkette yerli ortak bulunması zorunludur. Aşağıdaki ortaklık payları dikkate alınarak yerli ve yabancı ortaklar birlikte teklif vereceklerdir.

a) PTT’nin şirketteki hissesi % 15’den aşağı ve % 49’dan yukarı (233 Sayılı KHK-27/2) olmayacaktır.

b) Yerli ve yabancı bir veya birkaç ortağın veya yabancı ortak tarafından kurulmuş yerli ortağın hisselerinin toplamı % 51’den az olmayacaktır.

3 – Şirketin faaliyetleri:

Kurulacak şirket, Posta ve Paralı Posta sistem, cihaz, alet ve edevatı, personelsiz posta kabul ve teslim cihazları, ATM’ler (Automated Teller Machine) ile çeşitli tipte modern posta araç ve ürünlerinin üretim, bakım ve onarım faaliyetlerinde bulunacaktır. Ayrıca; bu faaliyetin gerektirdiği her türlü tesisi kuracak, üretimle ilgili teknoloji transferini yapacak ve pazarlama faaliyetlerinde bulunacaktır.

4 – PTT’nin sermaye katılımı:

PTT sermaye katkısını nakit olarak yapacaktır.

5 – Ortak adaylarında aranılacak nitelikler ve istenilen bilgi ve belgeler:

Yabancı ortak veya ortaklarda veya yabancı ortak tarafından kurulmuş yerli ortaklarda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunmalıdır:

a) Posta, paralı posta hizmetleri sistem, cihaz, alet ve edevatı, personelsiz posta kabul ve teslim cihazları, ATM (Automated Teller Machine) araçları ile ilgili tesis, şirket profili, iş gücü ve üretim kapasitesini gösterir belgeler,

b) Şirketin faaliyet alanları ile ilgili posta, paralı posta hizmetleri sistem, cihaz, alet ve edevatı, personelsiz posta kabul ve teslim cihazları, ATM (Automated Teller Machine) araçlarının üretim ve satış miktarlarının son 5 yıla ait ulusal veya uluslararası referanslarını gösterir belgeler,

c) Son üç yıla ait bilanço ve gelir tabloları,

d) Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Standartlarına uygun faaliyette bulunduklarını gösterir belgeler ile üretilen cihaz ve ürünlere ilişkin nitelikleri ve mevzuatı gereği alınması gereken izin, sertifikasyon veya yeterlilik belgeleri.

e) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ve elektronik posta adresi.

Yerli ortak veya ortaklarda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunmalıdır:

f) Gerçek kişi olması halinde, ortaklığa davet ilanının yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

g) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından belge

h) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

k) Türkiye’nin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi ve Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığına dair belge,

l) Son üç yıla ait bilanço ve gelir tabloları.

Yukarıda bahsedilen belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri geçerlidir.

6 – Değerlendirmede esas alınacak kriterler:

a) Ortaklık hisse payı:

Yerli ortak hisse payı en yükseğe göre değerlendirilecektir.

b) Yatırım tutarı:

İlk üç yıl içersinde faaliyet konusunda belirtilen posta, paralı posta hizmetleri sistem, cihaz, alet ve edevatı, personelsiz posta kabul ve teslim cihazları, ATM (Automated Teller Machine) araçları ile üretimi için asgari yatırım miktarı 500.000 ABD $ olup, buna göre değerlendirme yapılacaktır.

c) Üretim planı:

Üretime ilişkin değerlendirme; şirketin posta aracı ve cihazlarına ilişkin faaliyete geçtikten sonra vereceği yıllık üretim taahhütlerine göre yapılacaktır.

d) Uluslararası iş ve ortaklık tecrübesi:

Faaliyet gösterdiği ülke sayısı ve bu ülkelerdeki iş hacminin büyüklüğüne göre değerlendirme yapılacaktır.

e) Satış referansları:

Faaliyet konusu cihaz ve sistemlerin satıldığı kuruluş sayısına göre değerlendirilecektir.

f) Müşteri potansiyeli:

Ortaklık bünyesinde yapmayı taahhüt edeceği iş bağlantıları ve hacmine göre değerlendirme yapılacaktır.

g) İstihdam:

Tesisin çalıştıracağı işçilerin niteliği ve sayısına göre değerlendirme yapılacaktır.

h) Üretimlerdeki yerlilik oranı:

İlk iki yılda üretimi düşünülen ürün, cihaz ve araçlardaki yarı mamulün oranı en az % 35 yerli olacaktır. Oranın yüksekliğine göre değerlendirme yapılacaktır.

i) Teknoloji transferi taahhüdü:

(Lisans, know-how ve technical assistant) :

Ürünlerle ilgili teknik dokümanlar, üretim tekniklerini ve imalat usullerini gösterir dokümanlar, imalat usulleri hakkında bilgiler, teknik çizimler, yedek parça listeleri, kalite ve yönetim planları ile personelin eğitimi hakkındaki taahhütlerine göre değerlendirme yapılacaktır.

j) İhracat taahhüdü:

Yapılacak üretimin en az % 10’unu ihraç etmeyi taahhüt edecek olup, buna göre değerlendirme yapılacaktır.

Bu kriterler tanımlayıcı mahiyette olup, PTT’yi bağlayıcı nitelikte değildir.

7 – Ortak adayları proje ve önerileri ile yukarıda belirtilen kriterleri de kapsayan tekliflerini 24 Mart 2011 günü saat 17.00’e kadar Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, Kargo ve Lojistik Daire Başkanlığı, Şehit Teğmen Kalmaz Cd. No: 2  06101 Ulus/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebileceklerdir. Posta ile göndermelerde evrakın son başvuru tarih ve saatine kadar ulaşması şarttır.

8 – Seçilen ortaklık adayı veya adayları ile ortaklık şartları müzakere edilir. En uygun görülen aday belirlenerek kurulacak anonim şirket ana sözleşmesi ve diğer sözleşmeler hazırlanarak, izin için Yüksek Planlama Kuruluna sunulur. Yüksek Planlama Kurulunca, seçilen ortak adayları ile şirket kurulmasına izin verildiği takdirde, şirket kurulması için gerekli hukuki prosedürün tamamlanması hususu bir yazı ile bildirilir. Ortak adayları bildirimin kendisine tebliğinden itibaren 10 iş günü içersinde kuruluş işlemlerine başlar ve üç ay içersinde tamamlanır. Aksi takdirde teminatları cezai şart olarak irat kaydedilir.

9 – Görüşmeye davet edilen ortaklık adayı veya adayları gerçekleştirmeyi düşündükleri yatırım miktarının %1’ini geçici teminat olarak yatıracaklardır. Teminat olarak Türk Lirası, Döviz(Amerikan Doları veya Euro ) ve süresiz teminat mektubu kabul edilir. PTT’ce uygun ortağın seçilmesinden sonra diğerlerinin talepleri halinde teminatları iade edilir. Ayrıca seçilen ortak veya ortaklarla şirket kurulması halinde teminatları iade edilir.

10 – Davetten başlamak üzere ortaklık kurulmasının sonuna kadar her türlü vergi, resim, harç ve masraflar ortak adaylarına aittir.

11 – Bu bir ortaklığa davet ilanı olup 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. PTT ortaklık yapıp yapmamakta serbesttir. Davete icap edenler ve ortaklık görüşmesi yapılanlar herhangi bir hak iddia edemezler.

 

PTT

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

– Adres                       :   Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü,Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Şehit Teğmen Kalmaz Cd. No:2 06101 Ulus/ Ankara

– Tel                            :   +90 312 560 58 92

– Faks                         :   +90 312 309 58 66

– Elektronik Posta      :   kargo-kurumsal@ptt.gov.tr

– Web                          :   www.ptt.gov.tr

Yorumlar

1 Yorum

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir