Ptt Şeflik Sınavı 23-10-2012

 

not: İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’nın görevde yükseltme sınavı için istenilen belgeleri yayınlamıştır.

PTT Şef Görevinde Yükselmek isteyen adayların aşağıdaki belgeleri temin etmelidir.

– GENELGE

– BAŞVURU DİLEKÇESİ

– İNSAN KAYNAKLARI D.BŞK.LIĞI’NA GÖNDERİLECEK FORM

– DEĞERLENDİRME FORMU

– MÜNHAL POZİSYONLAR

– ASKIYA ÇIKARILDIĞINA DAİR TUTANAK

– ASKIDAN İNDİRİLDİĞİNE DAİR TUTANAK

– YÖNETMELİK MADDELERİ

İrtibat Tel: (0312) 509 56 73-74-75-76

23/10/2012

T.C.

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığı

22/10/2012

Sayı :B.l ] .2.PTT.0.71.09.00/774.05/1412 Konu :Şef Görevde Yükselme Sınavı

Kuruluşumuz Genel Müdürlük ve Merkez Müdürlüklerinde münhal bulunan Şef pozisyonlarının doldurulmasını teminen görevde yükselme sınavı yapılacağından, buna esas olmak üzere sınava ilişkin boş pozisyonları gösterir liste, başvuru dilekçesi, özel ve genel şartlara ilişkin Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel MüdMüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, tutanak örnt&. ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilecek form ile personel değerlendirme formu örneği ilişik olarak gönderilmiştir.

Buna göre; tebliğimiz ile birlikte münhal bulunan Şef pozisyonları ve gruplarını gösterir listenin personelin görebileceği şekilde tüm iş yerlerimizde (şartlara uygun personel bulunmasa dahi) 05/11/2012-20/11/2012 tarihleri arasında ilan edilmesi, müracaatların da yine aynı tarihler içerisinde alınması, herhangi bir gecikme ve aksamaya sebebiyet verilmemesini teminen ünitelerin ilgili birimleriyle yapacağı yazışmaların faks ve e­mail yoluyla yapılması gerekmektedir.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7’nci maddesi ve 8’inci maddesinin 1 ‘inci fıkrasının ‘Şef pozisyonuna atanabilmek için’ başlıklı (g) bendinde belirtilen şartlara durumları uyan personelin başvuru dilekçeleri alındıktan sonra ekte gönderilen değerlendirme formları, müracaat eden personelin durumları dikkatlice incelenerek doldurulacak ve kontrol edildikten sonra ilgili birim amirince onaylanarak (özellikle hizmet süresi hesaplanırken askerlikte geçirilen sürenin hizmet süresine dahil edilerek hesaplanmasına dikkat edilerek, takdir (başarı belgesi) veya maaş ödülü almış ise, disiplin cezası var ise, KPDS sınavına girmiş ise, bunlara dair belgelerin fotokopisi eklenerek) ilan süresi bitiminde, askıya çıkarıldığına ve askıdan indirildiğine dair ayrı ayrı düzenlenen tutanaklar ile birlikte (müracaat eden personel yok ise bu da belirtilerek) en son 30/11/2012 tarihinde Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilecektir.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ‘Görev ve Yer Değişikliği’ başlıklı 9 uncu maddesinde; … Sözleşmeli personelin daha üst bir göreve getirilebilmesi için bu görevin iş gereklerini taşıması, boş bir pozisyonun bulunması ve sicil ve başarı değerlemesinin A veya B düzeyinde olmasının gerektiği ifade edildiğinden 2011 yılma ait sicil ve başarı notu 76 ve üzeri olanların müracaatları alınacaktır.

Sınav;

A) MERKEZ TEŞKİLATI

1-  Teftiş Kurulu Başkanlığı Grubu,

2-  Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Grubu,

3-  Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Grubu,

4-  Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı Grubu,

5-  Tanıtım ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Grubu,

6-  Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı Grubu,

 

Not: Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince elektronik imza ile imzalanmıştır.

 


T.C.

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

22/10/2012

Sayı :B.l 1.2.PTT.0.71.09.00/774.05/1412

Konu :Şef Görevde Yükselme Sınavı

7-  Malzeme Dairesi Başkanlığı Grubu,

8-  İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Grubu,

9-  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Grubu,

10-  Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı Grubu,

11-  İdari İşler Dairesi Başkanlığı Grubu, B) TAŞRA TEŞKİLATI

1-  PTT Merkez Müdürlükleri Grubu,

2-  Posta İşleme ve Dağıtım Müdürlükleri Grubu,

3-  Kargo İşleme ve Kargo Dağıtım Müdürlükleri Grubu,

Alanlarına yönelik olarak ayrı ayrı gruplar şeklinde ve eşzamanlı olarak yapılacak, müracaatlar talep edilen gruba göre alınacak ve talep edilen grup içinde değerlendirilecektir. Her müracaatçı belirlenen 14 grup içerisinden ancak bir gruba müracaat edebilecek ve müracaat ettiği grupta sınava katılabilecek olup, her grup için verilecek eğitim ile mesleki alana ilişkin olarak sorulacak sorular grubun alanma göre ağdık taşıyacaktır.

Personel değerlendirme formu ile İnsan Kaynakları Daire Başkanlğına gönderilecek fonndaki tüm bilgiler ilan bitimi olan 20/11/2012 tarihi dikkate alınarak doldurulacaktır.

Görevde Yükselme Sınavı için ilan edilen Şef pozisyonlarına atama yapılmaması gerekmektedir.

Konu ile ilgili tereddüde düşülmesi durumunda her hangi bir aksaklğa meydan verilmemesi için 0312 509 56 73-74-75-76 nolu telefonlardan bilgi alınabilecektir.

Bilginizi, surecin bizzat ilgili birim amirleri tarafından takip edilerek aksaklğa meydan verilmemesini önemle rica ederiz.

ÖzayATBAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı

Osman TURAL Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür

EKLER:

Ek-1 : Başvuru Dilekçesi,

Ek-2 : İnsan Kaynaklan Dai. Bşk.’na Gönderilecek form,

Ek-3 : Değerlendirme Formu,

Ek-4 : Münhal Şef Pozisyonlarını Gösterir Liste,

Ek-5 : Askıya Çıkarıldığına Dair Tutanak,

Ek-6 : Askıdan İndirildiğine Dair Tutanak,

Ek-7 : 399 Sayılı KHK’nın ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin İlgili Maddeleri.

Not: Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince elektronik imza ile imzalanmıştır.

 

 

 T.C.
PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığı  

Sayı :B.11.2.PTT.0.71.09.00/774.05/1412 22/10/2012

Konu :Şef Görevde Yükselme Sınavı

DAĞITIM:

4 Nolu Plan (Ek Konuldu)

Yorumlar

3 Yorum

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir