Sağlık Bakanlığı Fiyat Listesi 2016

sağlık bakanlığı

Sağlık bakanlığı tarafından 2016 yılı fiyat tarifesi tek tek açıklandı.

Sağlık bakanlığının açıkladığı tarifelerden bazı ücretlerin alınmaması gibi değişikliklerde bulunuyor.

  • Sağlık Bakanlığı ve Devlet Üniversitesi personelinden kadro ünvanına ilişkin görevleri sürdürmeleri için ilgili mevzuat gereği katılmaları zorunlu olan eğitimlerden sertifika ücreti alınmaması,
  • Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile kişilerin kendi istemleri dışında veya kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı belgelendirmesi şartıyla yeniden düzenlenecek ruhsat, permi ve sertifika vb. belgelerin yeniden düzenlenmesi halinde ücret alınmaması,
  • Kayıp, zayi vs. durumlarında ise belgelerin yeniden düzenlenmesi halinde tam ücret alınması,

ile 2016 Yılı Fiyat Tarifesi Müsteşarlık Makamının 06.01.2016 tarih ve 20 sayılı onayıyla uygun görüldü.

Sağlık Bakanlığı 2016 Fiyat Listesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2016 YILI FİYAT TARİFESİ
EK-1 GENEL BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLECEK BELGE BEDELLERİ
BELGE ADI ÜCRET(TL)
1. ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ RUHSATLANDIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI
1.1.Özel Hastane Açılış Ruhsat Bedeli 3.421,00
1.2.Özel Hastane Ön İzin Belgesi 1.137,00
1.3.0zel Hastane Ek Bina İlavesi 622,00
1.4.Özel Tıp Merkezi Açılış Ruhsat Bedeli 1.704,00
1.5.Özel Tıp Merkezi Ön izin Belgesi 775,00
1.6.Özel Tıp Merkezi Ek Bina İlavesi 621,00
2. ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ FAALİYET DAIRE BAŞKANLIĞI
2.1.Özel Hastane Mesul Müdür ve Mesul Müdür Yardımcısı Yetki Belgesi 1.049,00
2.2.Özel Hastane Branş İlavesi, Branş iptali, Yatak Artırımı, Yatak Azaltılması, Adres Değişikliği, Hastane isim Değişikliği, Sahip Değişikliği Bedeli 622,00
2.3.Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi 1.Bölüln (Bakanlıkça Düzenlenen Kısım) 622,00
2.4.Özel Hastane Faaliyet Izin Belgesi 2.Böltim (Müdürlükçe Düzenlenen Kısım) 314,00
2.5.Tıp Merkezi Faaliyet İzin Belgesi 620,00
2.6.Tıp Merkezi Uygunluk Belgesi 618,00
2.7.Özel Tıp Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi 621,00
2.8.Öıel Tıp Merkezi Branş İlavesi, Branş iptali, Adres Değişikliği isim Değişikliği, Sahip Değişikliği 621,00
2.9.Cerrahi Müdahale Uygulama İzin Belgesi 1.252,00
2.10.Cerralıi Müdahale Birimi Sorumlu Belgesi 131,00
3. ÖZEL TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
3.1 ÖZEL TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZLERİ
3.1.1 Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Uygunluk Belgesi 1.720,00
3.1.2.Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi 457,00
3.1.3.Basınç Odası Tekııisyenliği Kursiyer Belgesi 241,00
3.1.4.Evde Bakım Merkezi Uygıııılıık Belgesi 515.00
3.1.5.Evde Bakım Birimi Uygunluk Belgesi 312,00
3.1.6.Pol i kl i ıı i k Uygunluk Belgesi 312,00
3.1 .7.Eksimer Laser Cerrahisi Uygulama Birimi Uygunluk Belgesi 312,00
3.1.8.Ağız Diş Sağlığı Merkezi Ruhsatnamesi 414,00
3.1.9.Ağız Diş Sağlığı Poliklinik Ruhsatnamesi 312,00
3.1.10.Ağız Diş Sağlığı Muayenehane Ruhsatnamesi 207,00
3.1.11.Ağız Diş Sağlığı Poliklinik/Merkez Mesul Müdürlük Belgesi 105,00
3.1.12.Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi Ruhsat Belgesi 231,00
3.1.13,Psiko-Teknik Değerlendirme Uygulama Yetki Belgesi 131,00
3.I.14.Psiko-Teknik Değerlendirme Raporu Onayı 7,00
3.1.15.Büttin Özel Sağlık Kuruluşları Mesut Müdürlük Belgesi 131,00
3.1.16.özel Poliklinik Ruhsatnamesi 719,00
3.1.17.0zel Poliklinik Mesill Müdürlük Belgesi 362,00
3.1.18.Muayenehane Uygunluk Belgesi 362,00
3.1.19.Mtiessese Kuruluş Ruhsat] 362,00
3.1.20.Laboratuvar Kuruluş Ruhsatı 362,00
3.1.21.MtIessese ve Laboratuvar Mesut Müdürlük Belgesi 131,00

 

3.2. ÖZELLİKLİ TEDAVİ ÜNİTELERİ
3.2.1.Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Ruhsat] 952,00
3.2.2.Mesul Müdürlük Sertifikası (Genetik) 192,00
3.2.3.0remeye Yardımcı Tedavi Merkezi Ruhsat 952,00
3.2.4.Mesul Müdürlük Belgesi (ÜYTEM) 192,00
3.2.5.0YTE Klinik Uygulamaları Eğitim Sertifikası 476,00
3.2.6.ÜYTE Laboratuvar Uygulamaları Eğitim Sertifikası 317,00
3.2.7.Hemoglobinopati Tanı ve Tedavi Merkezi Rulısatı 952,00
3.2.8.Mesul Müdürlük Belgesi (Hemoglobinopati Tanı ve Tedavi Merkezi) 192,00
3.2.9.Sağlık Kabini Uygunluk Belgesi 208,00
4. ORGAN -DOKU NAKLI VE DİYALİZ HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
4.1 ORGAN VE DOKU HIZMETLERI
4.1.1.0rgan Nakli Merkez Ruhsat! 4.181,00
4.1.2.Doku Nakli Merkez Ruhsat] 4.181,00
4.1.3.Keınik İliği Nakli Merkez Ruhsat’ 4.181,00
4.1.4.Göz Bankası Ruhsat’ 2.092.00
4.1.5.Kordon Kanı Bankası Rııhsatı 4.181,00
4.1.6.0rgan Nakli Koordinatörü Sertifikası 192,00
4.1.7.0rgan ve Doku Nakli Eğitici Sertifikası 192,00
4.1.8.Faaliyet İzin Belgesi 652,00
4.1.9.Mesul Müdürlük Belgesi 652,00
5.1. DİYALİZ EĞİTİM VE SERTİFİKASYON
5.1.I.Hemodiyaliz Sorumlu Uzman Tabipliği Sertifikası 425,00
5.1.2.Hemodiyaliz Sorumlu Tabipliği Sertifikası 339,00
5.1.3.Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası 241,00
5.1.4.Periton Diyalizi Hemşireliği Sertifikası 241,00
5.2. DİYALİZ HİZMETLERİ DENETIM VE DEĞERLENDIRME
5.2.1.Diyaliz Merkezi Yatırım İzin Belgesi Bedeli 1.161,00
5.2.2.Diyaliz Merkezi Ruhsatlandırma Bedeli 2.287,00
5.2.3.Periton Diyaliz Merkezi Ruhsatlandırma Bedeli 779,00
5.2.4.Diyaliz Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi 1.008,00
5.2.5.Diyaliz Merkezi Faaliyet izin Belgesi 775,00
6.    HASTA HAKLARI VE TIBBİ SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
6.1.Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi Ön izin Belgesi 951,00
6.2.Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi Faaliyet İzin Belgesi 1.899,00
6.3.Madde Bağımlılığı Tedavisinde Görev Alacak Personelin Sertifikalı Eğitim Programı 176,00
7.    EĞİTİM VE SERTİFİKASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
7.1.0rün Tanıtım Eleman Yeterlilik Belgesi 350,00
7.2.Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası 241,00
7.3.Acil Bakım Hemşireliği Sertifikası 241,00
7.4.Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası 241,00
7.5.Kemoterapi Hemşireliği Sertifikası 241,00
7.6.Stoma Yara Bakım Hemşireliği Sertifikası 241,00
7.7.Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi Sorumlu Müdür Sertifikası 450,00
7.8.İşitıne Cihazı Satış ve Uygulama Merkezi Sorumlu Müdür Sertifikası 450,00
7.9.Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetki Belgesi 792,00

 

8.  KAN VE KAN HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
8.1.Bölge Kan Merkezi Ruhsat] 3.163,00
8.2.Transflizyon Merkezi Ruhsata 1.188,00
8.3.Kan Bağış Merkezi Ruhsatı 792,00
8.4.Uzınan Hekim Sertifikası 317,00
8.5.Hekim Sertifikası 238,00
8.6.Hekim Dışı Sağlık Personeli Sertifikası 161,00
8.7.Terapötik Aferez Merkezi Ruhsatı 1.970,00
8.8.Terapötik Aferez Merkezi Sorumlu Uzman Hekim Sertifikası 339,00
8.9.Terapötik Aferez Merkezi Hekim Sertifikası 238,00
8.10.Terapötik Aferez Merkezi Sağlık Personeli Sertifikası 238,00
9.  LABORATUVAR HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIGI
9.1.Doku Tipleme Laboratuarı Ruhsat 3.138,00
9.2.Laboratuvar Sorumlu/Koordinatör Belgesi 652,00
10. GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI
10.1.Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi Yetki Belgesi 327,00
10.2.Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Ünitesi Yetki Belgesi 327,00
10.3.Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Sertifıkalı Eğitim Uygulama Yetki Belgesi 792,00
10.4.Tabip Akupunktur Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi 288,00
10.5.Diş Tabibi Akupunktur Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi 288,00
10.6.Tabip Apiterapi Uygulama Sertifikasi veya Denklik Belgesi 288,00
10.7.Tabip Fitoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi 288,00
10.8.Diş Tabibi Fitoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi 288,00
10.9.Tabip Hipnoz Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi 288,00
10.10.Diş Tabibi Hipnoz Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi 288,00
10.11.Tabip Sülük Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi 288,00
10.12.Tabip Klasik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi 288,00
10.13.Tabip Klinik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi 288,00
10.14.Diş Tabibi Klasik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi 288,00
10.15.Diş Tabibi KIinik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi 288,00
l 0.16.Eczacı Klasik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi 288,00
10.17.Tabip Karyopraktik Uygulama Sertifakası veya Denklik Belgesi 288,00
10.18.Tabip Kupa Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi 288,00
10.19.Diş Tabibi Kupa Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi 288,00
10.20.Tabip Larva Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi 288,00
10.21.Tabip Mezoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi 288,00
10.22.Diş Tabibi Mezoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi 288,00
10.23.Tabip Proloterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi 288,00
10.24.Diş Tabibi Proloterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi 288,00
10.25.Tabip Osteopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi 288,00
10.26.Diş Tabibi Osteopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi 288,00
10.27.Tabip Ozon Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi 288,00
10.28.Diş Tabibi Ozon Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi 288,00
10.29.Tabip Refleksoloji Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi 288,00
10.30.Tabip Müzikterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi 288,00
10.31.Kaplıca Uygunluk Belgesi 952,00

 

 

11. 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
11.1.Ambulans Servisleri Uygunluk Belgesi 378,00
11.2.Ambulans Uygunluk Belgesi 255,00
11.3.Ambulans Servisleri Mesul Müdürlük Belgesi 128,00
11.4.İlkyardım Eğitim Merkezleri Mesul Müdürlük Belgesi 128,00
11.5.Ambulans Helikopter Uygunluk Belgesi 1.209,00
11.6.Ambulans Uçak Uygunluk Belgesi 1.813,00
11.7.Deniz Ambulans Uygunluk Belgesi 907,00
11.8.Ambulans Servisi Ön İnceleme Belgesi 182,00
12.ASHGM EĞİTİM VE PROJELER DAIRE BAŞKANLIĞI
12.1.ilkyardım Eğitici Eğitim Merkezi Yetki Belgesi 780,00
12.2.11k Yardım Eğitim Merkezi Uygunluk Belgesi 406,00
13. DİĞER BELGE ONAYI
12.1.11 Sağlık Müdürlüklerinee Onaylanan Her Bir Defter için 8,00

Bir önceki yazımız olan Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi 2015/49 başlıklı makalemizde bedeli ödenecek ilaçlar listesi, bedeli ödenecek ilaçlar listesi 2015 ve bedeli ödenecek ilaçlar listesi güncel hakkında bilgiler verilmektedir.

Yorumlar

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir