SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCISI ATAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

     T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

 

 

    SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCISI
ATAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı sınavını asıl olarak kazanan adayların atamaları, 27/12/2012 tarihinde, saat 09:30’da Ziyabey Caddesi No:6 Balgat/ANKARA adresinde bulunan Erdoğan Özen Konferans Salonunda tercihleri alınmak suretiyle baĢlatılacak olup, sınavı kazanan adayların il tercihlerini yapmak üzere belirtilen gün ve saatte anılan yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.
Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı sınavını asıl olarak kazanan 300 adaydan müracaat etmeyen ve tercih iĢlemi sonrasında boĢ kalacak Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı kadroları için yedek adayların da tercihte bulunmak üzere yukarıda belirtilen gün ve saatte anılan yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.
– Bu itibarla, anılan sınavda baĢarılı olan ve yedek listede yer alan adayların ekte belirtilen (Ek-1) atamaya esas belgelerini 26/12/2012 ÇarĢamba günü mesai sonuna kadar Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat/ANKARA adresinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanlığına elden veya posta ile (postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.) teslim etmeleri gerekmektedir. (Asıl adayların belge teslim sürecinde, atamaya esas belgelerini teslim eden yedek adayların belge teslim etmesine gerek yoktur.)
– Mazeretleri nedeniyle tercih iĢlemine katılamayacak adaylar, noter veya bulundukları Ġl’deki Sosyal Güvenlik Ġl Müdürü veya Ġl Müdürü tarafından görevlendirilecek Ġl Müdür Yardımcısı onayı ile bir baĢkasını vekil tayin edebileceklerdir. Bu suretle tercih yapacak kiĢi, vekaletname örneği ile aday adına tercih yapabilecektir. (Ek-3)
– Tercih günü, ilan edilen baĢarı sırasına göre atanmak istediği il için tercihi alınmak üzere davet edilen asıl veya yedek adayın herhangi bir nedenle tercihini yapmak üzere gelmemesi halinde atama evrakları iĢlemden kaldırılacak, kendisinden bir sonraki adayın tercihi alınacaktır.
– Yukarıda belirtilen süre içerisinde müracaat etmeyenlerin atama iĢlemleri yapılmaz. BaĢvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atama iĢlemleri yapılmaz, yapılmıĢ olsa dahi iptal edilir.
– Atama yapılacak iller ve kadro sayıları ekte yer almaktadır. (Ek-2)
Ġlanen duyurulur.
İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
YEDEK ADAYLARDAN ATAMAYA ESAS OLMAK ÜZERE
İSTENEN BELGELER
1- BaĢvuru formu, (Ek-4)
2- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği. (aslı gösterilmek kaydıyla Kurumca tasdik edilmiĢ sureti kabul edilir.) YurtdıĢından mezun olanlar için Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.
(Ortaokul veya Lisede hazırlık okumuĢ ise belgesi, Yüksek Lisans/Doktora yapmıĢ ise belgesi)
3- DoğuĢtan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde kırk ve üzerinde özürlü olmadığına dair beyanı, (Ek-5)
4- Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair yazılı beyan, (Ek-6)
5- Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan, (Ek-7)
6- Erkek adaylar için askerlikle iliĢiği olmadığına dair yazılı beyan, (Ek-8)
(Askerliğini yapanlar için terhis belgesi örneği)
7- Hukuk mezunları için Avukatlık Ruhsatnamesi onaylı örneği, (varsa)
8- 2 adet vesikalık fotoğraf, (4,5 x 6 cm son altı ay içerisinde çekilmiĢ olacak)
9- Mal Bildirim Belgesi. (Aday, el yazısı ile eksiksiz olarak dolduracaktır)

Devamı…

 

Bir önceki yazımız olan İstirahat parası sorgulaması Rapor Parası Sorgulama başlıklı makalemizde 2014 emekli promosyonu, 2016 fiyat listesi ve 2022 3 aylık maaş sorgulama hakkında bilgiler verilmektedir.

Yorumlar

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir